Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σχέδιο ευζωίας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης

Mε εγκύκλιό του το υπουργείο καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες σε ότι αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων και τη σύνταξη του Σχεδίου Ευζωίας της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής».

Σχέδιο Ευζωίας

Το Σχέδιο Ευζωίας αποτελεί τον οδηγό που υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί ο δικαιούχος τις δεσμεύσεις του προγράμματος για την καλή μεταχείριση των χοίρων στην χοιροτροφική εκμετάλλευση. Συντάσσεται από τον τεχνικό σύμβουλο ευζωίας που είναι κτηνίατρος ή γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ.

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπομέτρου 14.1.

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, το υπογεγραμμένο αντίγραφο του Σχεδίου Ευζωίας καθώς και τυχόν μελλοντικές αναθεωρήσεις αυτού περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο του σημείου 1.2.5 του άρθρου 6 της ΥΑ, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά και είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Στο παράρτημα της παρούσας δίνεται Υπόδειγμα του Σχεδίου Ευζωίας με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων τα οποία είναι είτε προ συμπληρωμένα από τα αντίστοιχα πεδία της ΕΑΕ του έτους αναφοράς, είτε υπολογίζονται αυτόματα, είτε εισάγονται ελεύθερα από τον τεχνικό σύμβουλο.

Ενδέχεται το ηλεκτρονικό αντίγραφο του Σχεδίου Ευζωίας να διαφοροποιείται από το υπόδειγμα του Παραρτήματος, χωρίς όμως ουσιώδεις διαφοροποιήσεις.

Διευκρινήσεις και τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης των δεσμεύσεων

Για τις δεσμεύσεις που αφορούν τον σταβλισμό:

  • Προκειμένου να επιτευχθεί η απαίτηση για αυξημένο ελεύθερο χώρο δαπέδου κατά τον ομαδικό σταβλισμό θα πρέπει:

α) για την τιμή της πυκνότητας φόρτισης δαπέδου να συνυπολογίζονται η επιφάνεια δαπέδου των χώρων ομαδικού σταβλισμού σε σχέση με τον αριθμό των χοιρομητέρων που εκτρέφονται σε αυτούς, έτσι ώστε να τηρείται η συνθήκη:

Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα, κατά τον ομαδικό σταβλισμό, να είναι τουλάχιστον 2,7 m2 / χοιρομητέρα. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10 % δηλαδή να ανέρχεται σε 2,43 m2 / χοιρομητέρα.

Η συνθήκη αυτή πρέπει να τηρείται για κάθε θάλαμο ομαδικό σταβλισμού.

Η τιμή της πυκνότητας φόρτισης δαπέδου ενός θαλάμου ομαδικού σταβλισμού είναι ο λόγος του συνολικού ελεύθερου χώρου δαπέδου προς τον αριθμό των χοιρομητέρων που σταβλίζονται.

β) Οι χοιρομητέρες που τυχόν απομακρύνονται, εξέρχονται από την παραγωγή σταδιακά, σε βάθος ενός έτους, προκειμένου τα όποια ευεργετικά αποτελέσματα από τη μείωση του πληθυσμού να αφορούν ισομερώς όλο τον αναπαραγωγικό πληθυσμό. Συνεπώς, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, θα εισέρχονται λιγότερες χοιρομητέρες από αυτές που εξέρχονται από τον χώρο ομαδικού σταβλισμού με ρυθμό τέτοιο ώστε να υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός μείωσης ανά παρτίδα διαχείρισης στην δυναμικότητα παραγωγής του χοιροστασίου. Ο ρυθμός μείωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε στο τέλος του εν λόγου 1ου χρόνου, ο συνολικός αριθμός των χοιρομητέρων να έχει μειωθεί τόσο ώστε να καλύπτεται πλήρως η δέσμευση του αυξημένου χώρου ελεύθερης κίνησης των χοιρομητέρων κατά τον ομαδικό σταβλισμό του σημείου α). Μετά την ολοκλήρωση της τυχόν αραίωσης των χοιρομητέρων κατά το 1ο έτος εφαρμογής, η δυναμικότητα ως προς των αριθμό χοιρομητέρων, διατηρείται στο επίπεδο αυτό.

  • Για τον έλεγχο των δεσμεύσεων στις συνθήκες σταβλισμού, πέραν άλλων σημείων ελέγχων (αριθμός χοιρομητέρων, αριθμός λοιπών χοιρινών, πυκνότητα φόρτισης δαπέδου χώρων ομαδικού σταβλισμού χοιρομητέρων, κ.λ.π.) λαμβάνεται υπόψη ότι ο μέσος υποπληθυσμός των χοιρομητέρων (n1) που ταυτόχρονα σταβλίζονται ομαδικά είναι τουλάχιστον:

n1=((Συνολικός αριθμός χοιρομητέρων *2,3)⁄365)*80,

όπου 80 είναι οι ημέρες που οι χοιρομητέρες παραμένουν ομαδικά σταβλισμένες, 2,3 είναι τοκετοί/χοιρομητέρα/έτος και 365 οι ημέρες του έτους.

Τίθεται μέγιστη τιμή απόκλισης (όριο ανοχής) έως και -10%. Σε αντίθετη περίπτωση που η παραπάνω συνθήκη δεν τηρείται, επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου β1 της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου 33 της ΥΑ,

  • Ο συνολικός αριθμός των χοιρομητέρων κατά την διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των χοιρομητέρων με τον οποίο εντάχθηκε στο Υπομέτρο 1, μια χοιροτροφική εκμετάλλευση. Για την τήρηση αυτής της συνθήκης τίθεται όριο ανοχής έως 5%. Σε αντίθετη περίπτωση δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αφορούν τον σταβλισμό και επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου β1 της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου 33 της ΥΑ.
  • Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη ότι στη χοιροτροφική μονάδα εφαρμόζεται εξορθολογισμένη στη διάρκεια του έτους και προγραμματισμένη, ανά παρτίδα, διαχείριση της παραγωγής. Δεν αποκλείεται προβλήματα διαχείρισης που σχετίζονται με τις αναπαραγωγικές αποδόσεις (π.χ. προβλήματα υπογονιμότητας) ή την ένταση της παραγωγής σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους (προγραμματισμός τοκετών για την αύξηση του αριθμού των παραγόμενων χοίρων σφαγής το καλοκαίρι ή τα Χριστούγεννα) να οδηγούν σε αυξομειώσεις που όμως ανατρέπουν μόνον παροδικά τις συνθήκες σταβλισμού.

Για τις δεσμεύσεις που αφορούν τη διατροφή:

Μυκοδεσμευτικά:

Οι πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται ως μυκοδεσμευτικά για την μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών για χοίρους από μυκοτοξίνες, είναι

σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Καταλόγου Πρόσθετων Υλών της ΕΕ (https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-12/animal- feed_additives_eu-register_1831-03_0.pdf) είναι οι ακόλουθες:

Επισημαίνεται, ότι στα τιμολόγια αγοράς των μυκοδεσμευτικών ή σε βεβαίωση του προμηθευτή, πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα σε κιλά, η εμπορική ονομασία, η ονομασία και ο κωδικός της πρόσθετης ύλης που χρησιμοποιείται ως μυκοδεσμευτικό. Επίσης, στη συσκευασία των μυκοδεσμευτικών πρέπει να υπάρχει σήμανση με την οποία να αναγράφεται η ονομασία και ο κωδικός της πρόσθετης ύλης, με μνεία στην κατηγορία πρόσθετων υλών του παραπάνω πίνακα.

Η αναφορά στον τύπο, εμπορική ονομασία του μυκοδεσμευτικού και άλλα χαρακτηριστικά δεν είναι υποχρεωτική στο Σχέδιο Ευζωίας.

Επιπλέον, όσον αφορά τον υπολογισμό της ελάχιστης ποσότητας μυκοδεσμευτικών που είναι τα 4 kg/ΜΖΚ/έτος, όσον αφορά τα ΜΖΚ των λοιπών χοιρινών λαμβάνεται υπόψη η οροφή των επιλέξιμων λοιπών χοιρινών δηλαδή τα 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα, σύμφωνα με την υποσημείωση 2 του πίνακα του άρθρου 8 της αριθμ 3943/22.9.2022 ΥΑ.

Έλεγχος ποιότητας νερού:

α) Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού γίνεται με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρ. 1.1.2.1. του άρθρου 6 της ΥΑ. Τα δείγματα νερού λαμβάνονται ανά διακριτό χώρο εκτροφής, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου. Η δειγματοληψία είναι αντιπροσωπευτική και κατανεμημένη σε όλα τα κτίρια της χοιροτροφικής μονάδας.

Καθορίζεται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων προς εργαστηριακή ανάλυση τα δύο δείγματα νερού ανά διακριτό χώρο εκτροφής χοίρων. Επισημαίνεται, ότι ο έλεγχος ποιότητας νερού είναι ανά τρίμηνο και συνεπώς απαιτούνται 2 * 4 = 8 δείγματα νερού ανά διακριτό χώρο εκτροφής ανά έτος.

Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού γίνεται σε διαπιστευμένα, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, εργαστηρίων της χώρας, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 για έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού από τον οργανισμό διαπίστευσης “Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)”.

Τα τιμολόγια των εργαστηριακών ελέγχων πρέπει να συνοδεύονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου από τον ΕΣΥΔ .

β) Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ, το πρόσθετο κόστος για τον έλεγχο της ποιότητας νερού ανέρχεται σε 80 €/ΜΖΚ για τις χοιρομητέρες και 133 €/ΜΖΚ για τα λοιπά χοιρινά. Σε κάθε περίπτωση όμως το ετήσιο ποσό για τον έλεγχο της ποιότητας νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 € ανά διακριτό χώρο εκτροφής.

Ως διακριτός χώρος εκτροφής ορίζεται:

  • για τις χοιρομητέρες, ο χώρος που καταλαμβάνουν 50 χοιρομητέρες,
  • για τα λοιπά χοιρινά, ο χώρος που καταλαμβάνουν 300 λοιπά χοιρινά.

Ο συνολικός αριθμός των διακριτών χώρων εκτροφής μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χοιρομητέρων και των λοιπών χοιρινών, λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω ορισμό του διακριτού χώρου εκτροφής ως ακολούθως:

Για την κάθε κατηγορία ζώων (χοιρομητέρες, λοιπά χοιρινά) διαιρούμε τον συνολικό αριθμό αυτών με τον αριθμό των ζώων που αποτελούν ένα διακριτό χώρο εκτροφής (50 χοιρομητέρες, 300 λοιπά χοιρινά) και το αποτέλεσμα της διαίρεσης εκφράζεται σε 2 δεκαδικά, σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες περί στρογγυλοποίησης. Το σύνολο των διακριτών χώρων εκτροφής, αποτελεί το άθροισμα των διακριτών χώρων εκτροφής για τις δυο κατηγορίες (χοιρομητέρες, λοιπά χοιρινά).

Κατά τη διάρκεια των δεσμεύσεων για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης τόσο ο αριθμός των χοιρομητέρων όσο και των λοιπών χοιρινών αντλούνται από την ΕΑΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης). Στον αριθμό των λοιπών χοιρινών που ενισχύονται τίθεται ως οροφή, το γινόμενο του αριθμού των χοιρομητέρων με τον αριθμό 10 και επιλέγεται ο μικρότερος αριθμός ανάμεσα στον αριθμό των λοιπών χοιρινών της ΕΑΕ και της τιμής της οροφής.

Παράδειγμα 1: μια μονάδα έχει στην ΕΑΕ 110 χοιρομητέρες και 3.000 λοιπά χοιρινά. Βάση του αριθμό των χοιρομητέρων η τιμή της οροφής του αριθμού των λοιπών χοιρινών είναι 110*10=1.100 και επομένως για τον υπολογισμό των διακριτών χώρων εκτροφής για τα λοιπά χοιρινά λαμβάνεται υπόψη η τιμή της οροφής, ως η μικρότερη τιμή.

Επομένως, οι διακριτοί χώροι εκτροφής είναι:

(110/50) +(1100/300)=2,20 + 3,66 = 2+4=6,

που αντιστοιχούν σε 12 σημεία δειγματοληψίας για αναλύσεις νερού ανά τρίμηνο.

Παράδειγμα 2: μια μονάδα έχει στην ΕΑΕ 160 χοιρομητέρες και 1.300 λοιπά χοιρινά. Ο αριθμός των εκτρεφόμενων λοιπών χοιρινών είναι μικρότερος από την τιμή της οροφής των λοιπών χοιρινών που είναι (160*10)=1.600 και συνεπώς για τον υπολογισμό των διακριτών χώρων εκτροφής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός λοιπών χοιρινών που δηλώνεται στην ΕΑΕ, ως η μικρότερη τιμή. Επομένως, οι διακριτοί χώροι εκτροφής είναι:

(160/50) +(1.300/300)= 3,20 + 4,33 = 3+4=7

που αντιστοιχούν σε 14 σημεία δειγματοληψίας για αναλύσεις νερού ανά τρίμηνο.

Κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Ευζωίας για την υποβολή της αίτησης στήριξης αλλά και για την καταβολή της ενίσχυσης, οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται μηχανογραφικά.

Για τις δεσμεύσεις που αφορούν την υγεία:

Ο ανοσοευνουχισμός πρέπει να είναι καθολικός. Σε περίπτωση μη εφαρμογής του ανοσοευνουχισμού δεν επιτρέπεται ο χειρουργικός ευνουχισμός (ακρωτηριασμός).