Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αναδιάρθρωση αμπελώνων: τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, έως 20 Νοεμβρίου 2023, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού στο πρόγραμμα

 • Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων
 • Η καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο
 • Δηλώσεις Συγκομιδής των δύο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού
 • Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2023
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού
 • Βεβαίωση Τραπέζης (ή ηλεκτρονική βεβαίωση) με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας/κυριότητας για ιδιόκτητα ή μισθωτήρια για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια (έως 9 έτη) και για τα τεμάχια στα οποία η αναφύτευση θα γίνει σε άλλη θέση καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη της έκτασης (εκμισθωτή) προς ένταξη στο πρόγραμμα, με επισυναπτόμενη πρόσφατη εκτύπωση του Ε9.
 • Σε περίπτωση αλλαγής θέσης απαιτείται σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87

Κριτήρια προτεραιότητας

 • Νέοι παραγωγοί κάτω των 40 ετών που διαθέτουν αμπελοτεμάχια με Βεβαίωση ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενων στο αγροτικό τομέα
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση) σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια για τουλάχιστον 5 έτη πριν την αίτηση
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες είναι ήδη φυτεμένες και θα αναφυτευθούν εντός οριοθετημένης ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καθώς και η συγκομισθείσα ποσότητα να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ
 • Μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης
 • Ένταξη για όλα τα μέτρα

Μη επιλέξιμες εκτάσεις – αποκλεισμοί

 • Εκτάσεις που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα
 • Έκταση αμπελοτεμαχίου που καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα
 • Παραγωγοί με παράνομες φυτεύσεις
 • Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα
 • Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, αμπελοτεμάχια για τα οποία στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, απόσταξη, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση και οινοποίηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με επιλογή «οινοποίηση από τον δηλούντα»)