Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έγκριση κανονισμού για το δίκτυο δεδομένων βιωσιμότητας των αγροκτημάτων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως για τον κανονισμό για το δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΔΔΒΓΕ).

Στόχος του προσφάτως εκδοθέντος κανονισμού είναι η βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ μέσω ενισχυμένης διαδικασίας συλλογής δεδομένων που συνυπολογίζει τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά δεδομένα, καθώς και τα οικονομικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί μέσω του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ).

Χωρίς τα απαραίτητα δεδομένα δεν μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδό μας ή να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα. Ο κανονισμός για το δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τα γεωργικά μας δεδομένα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου μας στην επίτευξη των στόχων μας για τη βιωσιμότητα.

Luis Planas Puchades, ασκών χρέη υπουργού Γεωργίας, Αλιείας και Επισιτισμού της Ισπανίας

Το ΔΓΛΠ γίνεται ΔΔΒΓΕ

Σκοπός του προσφάτως εκδοθέντος κανονισμού ΔΔΒΓΕ είναι η προσαρμογή του κανονισμού ΔΓΛΠ προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή πρόσθετων δεδομένων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής της «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής της για τη βιοποικιλότητα.

Το τρέχον ΔΓΛΠ είναι μια βάση μικροοικονομικών και λογιστικών δεδομένων που συλλέγονται κάθε χρόνο, βάσει κοινής μεθοδολογίας, από δείγμα μεγαλύτερο των 80 000 γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, που έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτική.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός θα προβλέπει τη συλλογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομένων, επιπλέον των δεδομένων που συλλέγονται ήδη σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΓΛΠ.

Μεγαλύτερη βιωσιμότητα μέσω καλύτερης συλλογής δεδομένων

Χάρη στον αναθεωρημένο κανονισμό:

  • οι σύνδεσμοι με άλλες πρωτοβουλίες συλλογής δεδομένων θα βελτιωθούν, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο
  • τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται για την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, με πρωταρχικό στόχο την παρακολούθηση και τη βελτίωση των προσπαθειών βιωσιμότητας.
  • οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους γεωργούς θα βελτιωθούν και θα προσαρμοστούν καλύτερα

Η συμμετοχή στη διαδικασία συλλογής δεδομένων θα είναι προαιρετική, ενώ τα κράτη μέλη θα ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν κίνητρα ώστε οι γεωργοί να ανταλλάσσουν τα δεδομένα τους. Το νέο σύστημα θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των γεωργών.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική της «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και η στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα έχουν θεσπίσει περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους για τον γεωργικό τομέα, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων αυτών πρέπει να μετράται μέσω κατάλληλων δεδομένων και δεικτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μετατροπή του ΔΓΛΠ στον κανονισμό ΔΔΒΓΕ, θέτοντας έτσι τα κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα στο επίκεντρο των προσπαθειών συλλογής δεδομένων στον γεωργικό τομέα.

Οι πρώτες τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση αυτή πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουνίου 2023. Η συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμερούς διαλόγου στις 29 Ιουνίου 2023.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.