Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ψηφιοποίηση της υπαίθρου

Η ψηφιοποίηση της υπαίθρου αντιπροσωπεύει μια μεταμορφωτική δύναμη για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και ευρύτερα της αγροτικής οικονομίας.

Αυτός ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει την ενοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας. 

Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο του Policy Insight (EU CAP Network), σημειώνει πώς η ΚΓΠ μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ψηφιοποίησης της υπαίθρου μέσω του φάσματος παρεμβάσεων χρηματοδότησης που μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση για να βοηθήσει τον αγροτικό κλάδο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ψηφιοποίησης.

Η ψηφιοποίηση συμβάλλει στο να γίνει ο αγροτικός χώρος πιο ανθεκτικός μέσω πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων προσεγγίσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη ζωή της κοινότητας. Η βελτιστοποίηση αυτών των ευκαιριών με τη γεφύρωση των «ψηφιακών χασμάτων» αποτελεί μέρος του εγκάρσιου στόχου του εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ.

Το άρθρο Policy Insights εξετάζει λεπτομερέστερα τις ευκαιρίες για ψηφιοποίηση μέσω συνδυασμένων προσεγγίσεων που συνδυάζουν την ΕΕ και την εθνική υποστήριξη για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών επιτυχίας για γεωργικές και αγροτικές πολιτικές που βασίζονται σε τρεις αλληλένδετες προτεραιότητες: επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενθάρρυνση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και χρηματοδότηση αγροτικών υποδομών.

Η ψηφιοποίηση εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι πολιτικές της ΕΕ έχουν ως στόχο να βοηθήσουν όλους τους πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, η μείωση των κινδύνων των αγροτικών περιοχών που μένουν πίσω από τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ένας σημαντικός στόχος για το έργο του Συμφώνου για την Αγροτική εφαρμογή του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.