Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Το πλαίσιο για τη Συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας.

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την κορινθιακή σταφίδα ανέρχεται στα 518.628€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 17.593.140 €.

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στην κορινθιακή σταφίδα για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 10.111 εκτάρια.

Όροι επιλεξιμότητας

 Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι ενεργοί γεωργοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ 4 της με αριθμ. 519/135068/5-5-2023 (ΦΕΚ Β’ 3071/9-5-2023) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καλλιεργούν και παράγουν ξηρό προϊόν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
  • Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης με καταχωρισμένες τις εκτάσεις καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο του άρθρου 2 παρ 1 της αριθμ. 2454/235853/20-9-2019 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Β’ 3645), με καταχωρισμένες και επικαιροποιημένες εκτάσεις κορινθιακής σταφίδας.
  • Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής κορινθιακής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, από 1 Αυγούστου και το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αναλογία, στο σύνολο της εκμετάλλευσης με καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας, υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και του συνόλου των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Οι παραδόσεις σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται:

1. μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α)  Αγροτικά  συνεταιριστικά  νομικά  πρόσωπα  όπως  ορίζονται  στον  ν.4673/2020 (ΦΕΚ Α’ 52/2020),

β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους Καν (ΕΕ) 2021/2115 και 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

α)  σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι

β)  απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από:

    1. τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς γεωργούς ή
    2. τους μεμονωμένους γεωργούς, που δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, με ευθύνη τους, στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης ή σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης της μεταποιητικής επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Έχει καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, η συνολική ποσότητα για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και η μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίων ανά παραγωγό.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

Αναλυτικά η Απόφαση ΕΔΩ.