Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι ισχύει για τα ανεπιτήρητα δεσποζόμενα ιπποειδή

Όλες οι αλλαγές που φέρνει η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών.

Σύμφωνα με τροποποίηση της  σχετικής υπουργικής απόφασης για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών, ως ανεπιτήρητο δεσποζόμενο ιπποειδές θεωρείται αυτό για το οποίο  τεκμηριώνεται η ύπαρξη υπεύθυνου επιχείρησης αυτού, σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 και το οποίο εντοπίζεται άνευ επιτήρησης εκτός της εγκατάστασης συνήθους ή προσωρινής διαμονής του.

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης του υπευθύνου επιχείρησης του εν λόγω ιπποειδούς προκύπτει από τις καταχωρίσεις της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Αν δεν υφίστανται οι ανωτέρω καταχωρίσεις, η τεκμηρίωση προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που φέρεται ως υπεύθυνος επιχείρησης του εν λόγω ιπποειδούς.

Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, που έχει ως ρόλο την οργάνωση και εποπτεία της διαχείρισης των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον ενός κτηνιάτρου. Η επιλογή των υπολοίπων μελών πραγματοποιείται με κριτήριο την επάρκεια και τη σύνθεση του προσωπικού των υπηρεσιακών δομών κάθε Περιφέρειας. Η επιτροπή δεν είναι αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων αστικής ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν από την παρουσία των εν λόγω ιπποειδών.

Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρηων δεσποζόμενων ιπποειδών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (ιδίως προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά).

Για τον σκοπό της διαχείρισης των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις αποδίδεται κωδικός αριθμός καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο Ως υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται η Περιφέρεια η οποία επιβλέπει την εν λόγω εγκατάσταση.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών. Η περισυλλογή μπορεί να ανατίθεται και σε συνεργεία που ανήκουν σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό ιπποειδών και σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου.

Όλα τα ανεπιτήρητα δεσποζόμενα ιπποειδή που περισυλλέγονται, οδηγούνται στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «Πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται, κατ’ ελάχιστον, η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ιπποειδών που περισυλλέγονται, ο κωδικός αριθμός ταυτοποίησης των ιπποειδών που φέρουν σήμανση, το σύνολο των ιπποειδών που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ιπποειδή περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ιπποειδών και η εγκατάσταση προορισμού των περισυλλεχθέντων ιπποειδών. Το υπογεγραμμένο πρακτικό παραλαμβάνεται από την επιτροπή.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εν λόγω ιπποειδών μπορούν να αιτηθούν, προς την επιτροπή την επιστροφή τους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους. Τα ιπποειδή που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανση, επιστρέφονται μόνο εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησής τους μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για τη σήμανσή τους, για την ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ και για την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης. Κατά την επιστροφή των ιπποειδών στις εγκαταστάσεις των υπευθύνων επιχείρησης αυτών, η μεταφορά των ζώων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω υπευθύνων. Επίσης οι υπεύθυνοι επιχείρησης των εν λόγω ιπποειδών επιβαρύνονται με τα έξοδα που προέκυψαν από τη διαχείρισή τους (όπως περισυλλογή, μεταφορά, διατροφή, φροντίδα, περίθαλψη) και τους επιβάλλονται κυρώσεις.

Αναλυτικότερα το σχετικό ΦΕΚ εδώ.