Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πλατφόρμα της ΕΕ για την ευημερία των ζώων για τη διοργάνωση δράσεων

Προώθηση ενισχυμένου διαλόγου για θέματα καλής διαβίωσης των ζώων.

Με την υποστήριξη και τη στενή συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την καλή διαβίωση των ζώων εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, βελτιώνοντας σταδιακά τη ζωή των ζώων εκτροφής. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λήφθηκαν ορισμένα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να βελτιωθούν και να διατηρηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εκτροφής στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα. Η  στρατηγική της ΕΕ από το Farm to Fork περιλαμβάνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων για να ευθυγραμμιστεί με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της, να διευκολυνθεί η επιβολή και τελικά να διασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων.

  • Η ΕΕ θα υποβάλει επίσης πρόταση έως το τέλος του 2023 για τη σταδιακή κατάργηση και τελικά απαγόρευση της χρήσης κλουβιών για ωοπαραγωγικές όρνιθες, χοιρομητέρες, μοσχάρια, κουνέλια, πουλερικά, κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, ορτύκια, πάπιες και χήνες.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προωθήσει έναν ενισχυμένο διάλογο για θέματα καλής διαβίωσης των ζώων που είναι σχετικά σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των επιστημόνων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων «Πλατφόρμα για την ευημερία των ζώων» για να αναπτύξει, να μοιραστεί και να συζητήσει συντονισμένες δράσεις για θέματα καλής διαβίωσης των ζώων.

Τον Μάιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ανανεώσει την εντολή της Πλατφόρμας για την Ευημερία των Ζώων έως τον Ιούνιο του 2025 και προκήρυξε νέα πρόσκληση για μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία έξι υποομάδων.

Οι έξι υποομάδες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • χοίροι
  • πουλερικά
  • μοσχάρια/αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
  • μεταφορά
  • επισήμανση για την καλή διαβίωση των ζώων και
  • σφαγή/θανάτωση.

Οι υποομάδες διερευνούν τις επιλογές για μια νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων.