Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παρεμβάσεις βελτίωσης αρδευτικών δικτύων Δήμου Θέρμου

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 121.123,66 € ενέκρινε με απόφασή του ο περιφερειάρχης Δ. Ε., Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να πληρωθεί ο Δικαιούχος της πράξης με τίτλο: Παρεμβάσεις βελτίωσης αρδευτικών δικτύων Δήμου Θέρμου.

Με το έργο αυτό γίνεται επισκευή και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών άρδευσης στους οικισμούς Αμβρακιά, Αγ. Θεόδωρος Κοκκινόβρυσης και Αμπέλια Κοκκινόβρυσης. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των χωμάτινων υδραυλάκων και επένδυσής τους με οπλισμένο σκυρόδεμα και αντικατάσταση των φθαρμένων σωληνώσεων. Επίσης αντικαθίστανται ή επισκευάζονται τα παλαιά αντλιοστάσια στον οικισμό Κόφτρα Ανάληψης.

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», το οποίο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, στην κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών, όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο, καθώς και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης αρδευτικών δικτύων Δήμου Θέρμου» είναι 725.000 ευρώ.