Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Λύσεις στα συστήματα υπαίθριας παραγωγής πουλερικών και χοίρων

Για τη βελτίωση της ευημερίας των πουλερικών και των χοίρων που εκτρέφονται σε βιολογικά και χαμηλής εισροής συστήματα υπαίθριας παραγωγής.

Το συνεχιζόμενο  έργο Horizon 2020 PPILOW εξετάζει συγκεκριμένα λύσεις για τη βελτίωση της ευημερίας των πουλερικών και των χοίρων που εκτρέφονται σε συστήματα υπαίθριας παραγωγής βιολογικών προϊόντων και χαμηλής εισροής.

Το έργο στοχεύει σε μη συμβατικά και υπαίθρια συστήματα εκτροφής με μειωμένες εισροές και οργανικά συστήματα (όπως ορίζονται από την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις καθορισμένες συνθήκες εκτροφής, τη χρήση βιολογικών και τοπικών ζωοτροφών και προληπτικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της υγείας με περιορισμένη χρήση χημικών εισροών).

Αν και αυτά τα συστήματα υψηλής ποιότητας επιτρέπουν υψηλό βαθμό έκφρασης της φυσικής συμπεριφοράς από τα ζώα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ζητήματα καλής μεταχείρισης σε οργανικά και εξωτερικά συστήματα χαμηλής εισροής που μπορεί να είναι παρόμοια με τα συμβατικά συστήματα (π.χ. κόψιμο ράμφους σε όρνιθες ωοπαραγωγής, θανάτωση αρσενικών νεοσσών μιας ημέρας και ευνουχισμού αρσενικών χοιριδίων) ή πιο ειδικά για αυτά τα συστήματα (π.χ. έκθεση σε υπαίθριες υγειονομικές απειλές, επιβίωση χοιριδίων).

Το PPILOW συγκεντρώνει 22 εταίρους από 9 χώρες σε όλη την Ευρώπη που συγκεντρώνουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία σχετικά με την ευημερία και την ευρωστία των χοίρων και των πουλερικών και μια ευρεία ομάδα ευρωπαϊκών πρακτικών πεδίου για βιολογική και χαμηλής εισροής υπαίθρια εκτροφή για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Κύριοι στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Συνδημιουργήθηκαν στρατηγικές και εργαλεία για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων

  • Ευνοώντας θετικές συμπεριφορές και βελτίωση της υγείας και της ευρωστίας τόσο στα πουλερικά όσο και στους χοίρους
  • Μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω της βελτίωσης της ευρωστίας και της ανθεκτικότητας των ζώων
  • Προσδιορισμός και επιλογή γονότυπων με σχετικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για συστήματα εξωτερικού χώρου και με υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης
  • Προσδιορισμός πολύτιμων γονότυπων και τεχνικών διαχείρισης για τον περιορισμό του κινδύνου χρώσης κάπρου σε μη ευνουχισμένους αρσενικούς χοίρους
  • Περιορισμός των παρασιτικών λοιμώξεων μέσω διαφορετικών στρατηγικών διατροφής και διαχείρισης
  • Παροχή εργαλείων αυτοαξιολόγησης της ευημερίας
  • Βελτιστοποίηση μιας μη επεμβατικής τεχνικής σεξουαλικού φύλου και προώθηση νέων συστημάτων εκτροφής που αξιοποιούν τα αρσενικά κοτόπουλα με τη χρήση φυλών διπλής χρήσης

Αξιολόγηση «One Welfare» των προτεινόμενων εργαλείων και στρατηγικών

  • Πολυκριτηριακές αναλύσεις των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων σύμφωνα με τους στόχους βιωσιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευημερία των ζώων και των ανθρώπων
  • Δημιουργία οικονομικών και επιχειρηματικών μοντέλων για τη χρήση των προϊόντων υψηλής ποιότητας που παράγονται από την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών

Δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας σε διάφορους παράγοντες της τροφικής αλυσίδας από τους αγρότες έως τους καταναλωτές

  • Αποδοχή των αποτελεσμάτων του έργου από τους τελικούς χρήστες.