Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έρχονται πληρωμές στο Μέτρο 19

Εγκρίθηκαν 10 εκατ. ευρώ για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (leader).

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 10.000.000,00 € από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210000, με τίτλο «έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, ΕΥΕ ΠΑΑ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισµένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συµµετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειµένου οι τοπικές κοινότητες:

α) να κάνουν σταθερά βήµατα προς πιο αποτελεσµατικές µορφές οικονοµικής, βιώσιµης και «χωρίς αποκλεισµούς» ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτοµήσουν» προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Οι ολοκληρωµένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρµόζονται µέσω 50 τοπικών προγραµµάτων που έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµοσίου - ιδιωτικού.

Τα τοπικά προγράµµατα διαρθρώνονται σε τρία Υποµέτρα:

  • Υπομέτρο 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) που απευθύνονται μέσω των προσκλήσεων των ΟΤΔ σε φορείς είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε σε Δημόσιους φορείς,
  • Υπομέτρο 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας, διακρατική και διατοπική και
  • Υπομέτρο 19.4 Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες και ενέργειες για εμψύχωση, των ΟΤΔ.