Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Το θεσμικό πλαίσιο για τη Συνδεδεμένη στη σηροτροφία

Καθορίστηκαν οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου ΜΚ1-32.3-4 «Συνδεδεμένη ενίσχυση της σηροτροφίας ανά πιστοποιημένο κουτί μεταξόσπορου», για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα της εκτροφής μεταξοσκωλήκων με σκοπό την παραγωγή κουκουλιών, ως σημαντικού κλάδου για τη χώρα, αφενός λόγω του φιλοπεριβαλλοντικού του χαρακτήρα και αφετέρου διότι αποτελεί πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος για τους γεωργούς παραμεθόριων περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική βιωσιμότητα των περιοχών αυτών.

Η εφαρμογή της σχετικής απόφασης καλύπτει το χρονικό διάστημα της προγραμματικής περιόδου 2023 - 2027, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 - 2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027).

Χρηματοδότηση

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη της ενίσχυσης, καθορίζεται σε 321.195,00 €, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.

Ο αριθμός κουτιών αναφοράς για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας καθορίζεται σε 1.311 πιστοποιημένα κουτιά μεταξόσπορου.

Δικαιούχοι - Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον τομέα της σηροτροφίας στο πλαίσιο της παρούσας, είναι οι ενεργοί γεωργοί, εκτροφείς μεταξοσκωλήκων - παραγωγοί κουκουλιών του είδους Bombyx mori L., φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην «παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα, κατάλληλων για αναπήνιση» ή αγρότη ειδικού καθεστώτος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι επιλεξιμότητας:

α) Οι εκτροφείς προμηθεύονται και χρησιμοποιούν κουτιά πιστοποιημένου μεταξόσπορου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 337474/9-12-2009 (Β’ 2487) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ). Αν διαπιστωθεί αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από το Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών, αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των κουτιών μεταξόσπορου που προορίζονται για χρήση και εκτροφή, ορίζεται το καθ’ ύλην αρμόδιο Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των κουτιών μεταξόσπορου διενεργείται κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στις διατάξεις της υπ’ αρ. 337474/9-12-2009 υπουργική απόφαση (Β’ 2487). Σε κάθε περίπτωση ο μεταξοσποροπαραγωγός ή ο εισαγωγέας του μεταξόσπορου παραλαμβάνει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 ή την παρ. 2.2.5 της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης.

β) Η προμήθεια των πιστοποιημένων κουτιών μεταξόσπορου γίνεται με ευθύνη των εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία με τους μεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς - εμπόρους μεταξόσπορου. Αντίγραφα του πιστοποιητικού καταλληλότητας και των παραστατικών εισαγωγής στην περίπτωση εισαγόμενου μεταξόσπορου, διαβιβάζονται με ευθύνη του εκτροφέα στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Η ποσότητα των πιστοποιημένων κουτιών μεταξόσπορου που προμηθεύεται ο εκτροφέας, αποδεικνύεται με την υποβολή, των πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των παραστατικών αγοράς των κουτιών μεταξόσπορου (τιμολόγιο αγοράς ή τιμο[1]λόγιο αγοράς - δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης).

γ) Κάθε κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου, που προορίζεται για χρήση από εκτροφείς, περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα, κατάλληλα για εκκόλαψη κατά την περίοδο (εαρινή, θερινή, φθινοπωρινή) και το έτος που προγραμματίζεται η εκτροφή.

δ) Για τις ανάγκες της παρούσας, σε κάθε είκοσι (20) χιλιόγραμμα (20 Kg) παραγόμενα χλωρά κουκούλια, με ομοιόμορφο χρώμα και μέγεθος, αντιστοιχεί ένα επιλέξιμο προς ενίσχυση κουτί μεταξόσπορου των 20.000 αυγών.

ε) Τα παραγόμενα κουκούλια ζυγίζονται χλωρά (fresh cocoons) ή από τον εκτροφέα προς απόπνιξη, ξήρανση ή επεξεργασία σε μονάδα αναπήνισης ή/και επεξεργασίας κουκουλιών, η οποία λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας με σχετικό ΚΑΔ, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

στ) Οι εκτροφές πραγματοποιούνται εντός της «σηροτροφικής περιόδου», η οποία διαρκεί από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ.