Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι έδειξε η Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα

Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις καλλιέργειες και τα είδη εκτροφών, την παραγωγή προϊόντων και τα γεωργικά μηχανήματα.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021.

Η έρευνα ως σκοπό έχει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις εκτάσεις των διαφόρων ειδών καλλιέργειας, στον αριθμό των ζώων και πουλερικών, στην παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και στον αριθμό των γεωργικών μηχανημάτων. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής της χώρας, καθώς και για την κάλυψη άλλων εθνικών και διεθνών αναγκών και υποχρεώσεων σε στατιστική πληροφόρηση.

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28.112,0 χιλιάδες στρέμματα και κατά το 2021 σε 28.420,0 χιλιάδες στρέμματα, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.

Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, κατανέμονται ως εξής (Πίνακας 1, Γράφημα 1 και 2):

 • το 2020 το 57,4% της γεωργικής γης (16.143,0 χιλιάδες στρέμματα) καταλαμβάνουν αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,6% (442,8 χιλιάδες στρέμματα) κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 35,8% (10.075,4 χιλιάδες στρέμματα) μόνιμες καλλιέργειες, ενώ το 5,2% (1.450,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.
 • το 2021 το 56,9% της γεωργικής γης (16.178,9 χιλιάδες στρέμματα) καταλαμβάνουν αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,7% (493,5 χιλιάδες στρέμματα) κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 36,2% (10.295,7 χιλιάδες στρέμματα) μόνιμες καλλιέργειες, ενώ το 5,1% (1.451,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Σημειώσεις:

 1. Για τους σκοπούς της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, ως γεωργική γη ορίζεται η κάλυψη των εκτάσεων της χώρας με βλάστηση που προήλθε από ανθρωπογενή παρέμβαση είτε κατά έτος αναφοράς είτε ιστορικά.
 2. Οι αροτραίες και κηπευτικές καλλιέργειες του ανωτέρω πίνακα αναφέρονται σε καθαρές εκτάσεις, ήτοι δεν περιλαμβάνονται οι δευτερεύουσες/διαδοχικές καλλιέργειες.
 3. Οι αρδευθείσες εκτάσεις περιλαμβάνουν τις δευτερεύουσες / διαδοχικές καλλιέργειες και δεν αναφέρονται στην καθαρή έκταση.
 4. Τυχόν διαφορές μεταξύ του αθροίσματος, των επιμέρους ποσών, των συνόλων και των ποσοστών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Οι μεταβολές στην γεωργική γη μεταξύ των ετών 2020 και 2021 για τα σημαντικότερα είδη καλλιεργειών, με βάση την έκταση, σε σύνολο Χώρας, είναι (Πίνακας 2):

 • στο σιτάρι σκληρό, αύξηση κατά 15,3% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με σιτάρι σκληρό ανήλθαν σε 2.712,0 χιλ. στρέμματα το 2020 και 3.127,8 χιλ. στρέμματα το 2021,
 • στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 3,2% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αραβόσιτο ανήλθαν σε 878,9 χιλ. στρέμματα το 2020 και 906,9 χιλ. στρέμματα το2021,
 • στο βαμβάκι, μείωση κατά 5,5% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με βαμβάκι ανήλθαν σε 2.782,2 χιλ. στρέμματα το 2020 και 2.628,2 χιλ. στρέμματα το 2021,
 • στη μηδική, αύξηση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με μηδική ανήλθαν σε 1.650,8 χιλ. στρέμματα το 2020 και 1.691,0 χιλ. στρέμματα το 2021,
 • στα αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 0,7% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αμπέλια ανήλθαν σε 701,8 χιλ. στρέμματα το 2020 και 697,0 χιλ. στρέμματα το 2021,
 • στις πορτοκαλιές, αύξηση κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ανήλθαν σε 271,8 χιλ. στρέμματα το 2020 και 277,8 χιλ. στρέμματα το 2021,
 • στα ροδάκινα - νεκταρίνια, μείωση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ροδάκινα - νεκταρίνια ανήλθαν σε 380,6 χιλ. στρέμματα το 2020 και 371,3 χιλ. στρέμματα το 2021,
 • στους ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 2,3% το 2021 σε σχέση με το Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ελαιώνες ανήλθαν σε 7.362,0 χιλ. στρέμματα το 2020 και 7.531,6 χιλ. στρέμματα το 2021.

Σημειώσεις:

 1. Στις εκτάσεις αροτραίων και κηπευτικών καλλιεργειών συμπεριλαμβάνονται και οι δευτερεύουσες/διαδοχικές καλλιέργειες.
 2. Τυχόν διαφορές μεταξύ του αθροίσματος, των επιμέρους ποσών, των συνόλων και των ποσοστών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι μεταβολές στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, με βάση την παραγωγή, σε σύνολο Χώρας, είναι (Πίνακας 3):

 • στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 14,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 813,8 και 934,6 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού αντίστοιχα,
 • στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 4,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 1.043,2 και 1.090,5 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα,
 • στο βαμβάκι, μείωση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 868,6 και 847,4 χιλ. τόνοι βαμβακιού αντίστοιχα,
 • στην τομάτα, αύξηση κατά 1,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 653,4 και 659,8 χιλ. τόνοι τομάτας αντίστοιχα,
 • στα σταφύλια, μείωση κατά 0,1% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 696,2 και 695,6 χιλ. τόνοι σταφυλιών αντίστοιχα,
 • στον μούστο, μείωση κατά 0,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 264,6 και 263,7 χιλ. τόνοι μούστου αντίστοιχα,
 • στα πορτοκάλια, μείωση κατά 9,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 698,3 και 631,1 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών αντίστοιχα,
 • στα μήλα, αύξηση κατά 0,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 299,4 και 301,5 χιλ. τόνοι μήλων αντίστοιχα,
 • στον ελαιόκαρπο, μείωση κατά 0,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 3.051,4 και 3.045,1 χιλ. τόνοι ελιών αντίστοιχα,
 • στο ελαιόλαδο, μείωση κατά 7,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 276,7 και 255,7 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου αντίστοιχα.

Σημειώσεις:

 1. Η παραγωγή των γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της ΕΓΕ, αντιστοιχεί στις καλλιεργηθείσες εκτάσεις κατά τα έτη αναφοράς 2020 και 2021.
 2. Η παραγωγή των αροτραίων και κηπευτικών καλλιεργειών περιλαμβάνει την παραγωγή των κύριων, καθώς και των δευτερευουσών/διαδοχικών καλλιεργειών.
 3. Τυχόν διαφορές μεταξύ του αθροίσματος, των επιμέρους ποσών, των συνόλων και των ποσοστών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Αριθμός ζώων

Οι μεταβολές στον αριθμό των σημαντικότερων ειδών ζώων και πουλερικών, είναι (Πίνακας 4):

 • στα βοοειδή, αύξηση κατά 3,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα βοοειδή ανήλθαν σε 742.794 και 766.755 αντίστοιχα,
 • στους χοίρους, μείωση κατά 3,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι χοίροι ανήλθαν σε 688.559 και 664.636 αντίστοιχα,
 • στα πρόβατα, αύξηση κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.860.473 και 9.052.105 αντίστοιχα,
 • στις αίγες, μείωση κατά 3,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι αίγες ανήλθαν σε 3.890.214 και 3.751.549 αντίστοιχα,
 • στις όρνιθες, αύξηση κατά 7,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι όρνιθες ανήλθαν σε 032.905 και 36.596.568 αντίστοιχα.
 • στις γαλοπούλες, αύξηση κατά 6,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι γαλοπούλες ανήλθαν σε 545 και 554.573 αντίστοιχα.

2. Παραγωγή κρέατος

Οι μεταβολές στην παραγωγή κρέατος ζώων και πουλερικών, είναι (Πίνακας 5):

 • στα βοοειδή, αύξηση κατά 2,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 39,0 και 40,1 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος αντίστοιχα,
 • στους χοίρους – χοιρίδια, μείωση κατά 1,6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 79,1 και 77,8 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος αντίστοιχα,
 • στα πρόβατα, μείωση κατά 4,9% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 61,4 και 58,4 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος αντίστοιχα,
 • στις αίγες, αύξηση κατά 1,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 17,9 και 18,1 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,
 • στα κουνέλια, μείωση κατά 4,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 2,0 και 1,9 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,
 • στα πουλερικά (εκτός στρουθοκαμήλων), αύξηση κατά 0,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 240,3 και 241,0 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα.

3.  Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων

Οι μεταβολές της παραγωγής γάλακτος και άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι (Πίνακας 6):

 • στο γάλα, μείωση κατά -1,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 1.897,4 και 1.874,8 χιλ. τόνοι γάλακτος αντίστοιχα,
 • στο μαλακό τυρί, αύξηση κατά 3,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 110,0 και 114,1 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού αντίστοιχα,
 • στα αυγά, μείωση κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 παρήχθησαν 1.530,0 και 1.495,9 εκατ. αυγά αντίστοιχα.

Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες μεταβολές των γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους, είναι (Πίνακας 7):

 • στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 οι γεωργικοί ελκυστήρες ήταν 370.466 και 361.481 αντίστοιχα,
 • στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 1,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα ψεκαστικά μηχανήματα ήταν 446 και 248.527 αντίστοιχα,
 • στα αρδευτικά συγκροτήματα, αύξηση κατά 5,2% το 2021 σε σχέση με το2020. Συγκεκριμένα, το 2020 και το 2021 τα αρδευτικά συγκροτήματα ήταν 380.477 και 400.084 αντίστοιχα.