Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τεχνική συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο BEST

Στο πλαίσιο του έργου BEST “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development” («Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης»), στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος, πρόκειται να λάβει χώρα η Τελική Τεχνική Συνάντηση των Εταίρων του έργου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Στόχος της συνάντησης αποτελεί η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του διασυνοριακού έργου και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών μέχρι τη λήξη του έργου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν τις υφιστάμενες δράσεις υποστήριξης των υλοποιημένων ενεργειών, τα εμπόδια, τους στόχους και τις δραστηριότητες στα πλαίσια του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 π.μ.στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος του BEST είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις ενδιαφερόμενες Περιφέρειες, η συμμετοχή τοπικών φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και ψαράδες, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρομεσαία τουριστικά γραφεία (ΜΜΕ), μέχρι μεμονωμένους πολίτες μέσω των καθημερινών τους επιλογών. Όλοι καλούνται να συμβάλουν στην ανάπτυξη με γνώμονα το σεβασμό και τη μέριμνα για τη βιοποικιλότητα. 

Επικεφαλής του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.