Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένη ρυζιού: στα 300€/εκτάριο η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης

 Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το ρύζι ανέρχεται στα 7.938.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 39.690.000€.

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο ρύζι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 26.460 εκτάρια. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 300€/εκτάριο.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις δια- τάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 255€/εκτάριο και 345€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Όροι επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις σποράς - Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, ορυζόμυλους, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της αίτησης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική αυτή ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης και να προσκομίζουν δελτίο αποστολής και τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

i. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται στον ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ii. ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,

iii. ορυζόμυλοι.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) και ii), μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

iv) οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛ.Γ.Α., υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση της Συνδεδεμένης στην καλλιέργεια ρυζιού ΕΔΩ.