Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συμβούλιο Γεωργίας: όλα τα θέματα που συζήτησαν οι υπουργοί

Η βιωσιμότητα της διαχείρισης του εδάφους, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και η διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών, μεταξύ των θεμάτων που έντονα απασχόλησαν τους υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε.

Οδηγία για την υγεία του εδάφους

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συζήτησαν δημόσια τις γεωργικές πτυχές της προτεινόμενης οδηγίας για την παρακολούθηση και την ανθεκτικότητα του εδάφους, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή.

Οι υπουργοί χαιρέτησαν την πρόταση και τον στόχο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της διαχείρισης του εδάφους στην ΕΕ. Κατά τη συζήτησή τους, τόνισαν τη σημασία της οδηγίας για τον αγροτικό τομέα, τονίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους υποβάθμισης του εδάφους και της απώλειας παραγωγικότητας που συνδέεται με τη διάβρωση του εδάφους. Επιπλέον, οι υπουργοί ανέφεραν ότι θα ήταν απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τύποι γεωγραφικών και κλιματικών χαρακτηριστικών των κρατών μελών, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων γεωργικών τομέων στην ΕΕ. Ορισμένοι υπουργοί επεσήμαναν ότι το διοικητικό κόστος της πρότασης θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω.

Η προτεινόμενη οδηγία για την υγεία του εδάφους αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών εδαφών. Γνωρίζουμε τη σημασία του, γιατί τα εδάφη δεν είναι μόνο μέσο παραγωγής, αλλά είναι και ζωτικό στοιχείο στη γεωργική εκμετάλλευση. Προστατεύουμε την καλή κατάσταση του νερού και της ατμόσφαιράς μας μέσω της νομοθεσίας. Με τον ίδιο τρόπο, ήταν πολύ εμπλουτιστικό να μοιραζόμαστε ιδέες για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και να εκφράσουμε τη γνώμη μας για τον τρόπο προστασίας και αποκατάστασης των εδαφών της ΕΕ, τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του γεωργικού τομέα.

Luis Planas Puchades, ασκών καθήκοντα Υπουργού Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας

Η προτεινόμενη οδηγία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2023 και είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος , η οποία στοχεύει όλα τα εδαφικά οικοσυστήματα της ΕΕ να είναι σε καλή κατάσταση έως το 2050. Η πρόταση για την υγεία του εδάφους παρέχει έναν ορισμό του τι συνιστά υγιές εδάφους και θεσπίζει μέτρα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υγείας του εδάφους, τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και την αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών. Η περιβαλλοντική σύνθεση του Συμβουλίου είναι αρμόδια για την εξέτασή του.

Γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο

Κατά τις συζητήσεις τους, οι υπουργοί αναφέρθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση των διεθνών γεωργικών αγορών, εστιάζοντας στην τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών ροών αγροδιατροφικών προϊόντων. Συζήτησαν επίσης διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νέες ΣΕΣ, μεταξύ άλλων με τη Mercosur και την Αυστραλία. Όσον αφορά την Αυστραλία, επεσήμαναν ότι η προσφορά πρόσβασης στην αγροτική αγορά της ΕΕ που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι είναι ουσιαστική και εμπορικά σημαντική, εκφράζοντας απροθυμία για πρόσθετες παραχωρήσεις. Ωστόσο, οι υπουργοί επανέλαβαν τη γενική υποστήριξή τους για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες, ενώ τόνισαν την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης γεωργίας και διασφάλισης του σεβασμού των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέτασε άλλες εξελίξεις στο πολυμερές μέτωπο και συζήτησε το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Οι Υπουργοί έκαναν περαιτέρω απολογισμό των τρεχόντων γεωργικών ζητημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο, υπό το φως των επιπτώσεων των πρόσφατων εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από την άποψη αυτή, το Συμβούλιο επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή του προς την Ουκρανία και η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη σχετικά με τη λήξη, στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, των μέτρων διασφάλισης για τις ουκρανικές εισαγωγές που ίσχυαν στα πέντε κράτη μέλη πρώτης γραμμής. Η Επιτροπή εξήγησε ότι χάρη στο έργο της πλατφόρμας συντονισμού με την Ουκρανία και τις λωρίδες αλληλεγγύης, οι στρεβλώσεις της αγοράς σε αυτές τις πέντε χώρες είχαν επιλυθεί.

Η πλειονότητα των κρατών μελών χαιρέτισε τη λήξη των μέτρων διασφάλισης, αφού επισημάνθηκε ότι οι διαταραχές της αγοράς είχαν ομαλοποιηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της Ουκρανίας να εισαγάγει μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών στρεβλώσεων της αγοράς. Επιπλέον, τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.

Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παρακολούθηση της κατάστασης.

Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (LTVRA): διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνόδου, η ισπανική προεδρία κάλεσε τους υπουργούς να πραγματοποιήσουν συζήτηση σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Οι Υπουργοί συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος αυτές οι περιοχές, καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Στόχος της ανταλλαγής ήταν η παροχή πολιτικής καθοδήγησης, καθώς και εισηγήσεων και κατάλληλων ενεργειών για τη μελλοντική πορεία. Το επερχόμενο φόρουμ υψηλού επιπέδου αγροτικής πολιτικής για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών, που διοργανώνεται από την ισπανική προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Sigüenza (Ισπανία) στα τέλη αυτού του μήνα (27-29 Σεπτεμβρίου), θα παρέχουν πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία.

Σε μελλοντική σύνοδο του Συμβουλίου, η ισπανική Προεδρία σκοπεύει να προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει συμπεράσματα για αυτό το σημαντικό θέμα. Η πολιτική ανταλλαγή των υπουργών θα προετοιμάσει το έδαφος για αυτό.

Πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τους καταλληλότερους μηχανισμούς για την προώθηση δυναμικών αγροτικών περιοχών, στις οποίες η παραγωγή αγροδιατροφής είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα για το μέλλον.

Luis Planas Puchades, ασκών καθήκοντα Υπουργού Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας

Ετήσιες διαβουλεύσεις για την αλιεία για το 2024

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη διαχείριση των κοινών αλιευτικών αποθεμάτων με το Ηνωμένο Βασίλειο για το 2024, τα οποία αποτελούν αντικείμενο ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων. Μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, πραγματοποιούνται ετησίως διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ σχετικά με τα κοινά ιχθυαποθέματα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Αυτές οι διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου, οι υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για την έγκαιρη παράδοση της πρότασης της Επιτροπής για τη θέση της ΕΕ στις διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες, κλειδί για τη σημερινή πλούσια και εποικοδομητική συζήτηση.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις ετήσιες διαβουλεύσεις με τη Νορβηγία , οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές μετά το Brexit, με έξι μετοχές να διαχειρίζονται τριμερώς η ΕΕ, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις διαβουλεύσεις με τα παράκτια κράτη.

Κατά τη συνάντηση, οι υπουργοί τόνισαν ότι η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, μαζί με τις καλύτερες επιστημονικές συμβουλές, ως βάση για τις επερχόμενες συζητήσεις. Περιέγραψαν επίσης τις εθνικές τους προτεραιότητες για τις διάφορες διαβουλεύσεις, παρέχοντας έτσι στην Επιτροπή πολιτική καθοδήγηση για τις θέσεις της ΕΕ.

Άλλα θέματα

Σε άλλα θέματα και σε δημόσια συνεδρίαση, η ισπανική προεδρία παρείχε στους υπουργούς πληροφορίες σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής των Συστημάτων Τροφίμων του ΟΗΕ +2 Απολογισμός Στιγμής. Η Προεδρία επανέλαβε τη σημασία της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων διατροφής μας, ιδίως στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης επισιτιστικής ασφάλειας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης, η πολωνική αντιπροσωπεία παρείχε πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του σχεδίου κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης στη γεωργία, ενώ η σουηδική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με το ξέσπασμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα τους. Οι υπουργοί έλαβαν επίσης πληροφορίες από τη σλοβενική αντιπροσωπεία σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες ακραίες πλημμύρες στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της υδατοκαλλιέργειας της χώρας. Επιπλέον, η ελληνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους υπουργούς για τις επιπτώσεις των πρόσφατων καταστροφικών φυσικών καταστροφών στη χώρα. Οι υπουργοί έλαβαν επίσης πληροφορίες από τη δανική αντιπροσωπεία σχετικά με την απλούστευση και τη βελτίωση της νομοθεσίας στις κοινές πολιτικές της ΕΕ για τα τρόφιμα, τη γεωργία και την αλιεία.

Στοιχεία «Α».

Οι Υπουργοί ενέκριναν επίσημα πρόταση για αναδιατύπωση κανονισμού σχετικά με διατάξεις για την αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), μεταφέροντας έτσι στο δίκαιο της ΕΕ ορισμένα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της αλιείας που εγκρίθηκαν από τη ΓΕΑΜ το 2018 και το 2019.

Επιπλέον, το Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής να παράσχει συνολική βοήθεια 454,8 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση από καταστροφές στη Ρουμανία και την Ιταλία, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές το 2022 και στην Τουρκία, σε σχέση με τους σεισμούς του Φεβρουαρίου 2023. η βοήθεια θα προέλθει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023.

Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης οδηγία που τροποποιεί την απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σχετικά με τρομοκρατικά αδικήματα, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η απόφαση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στη συμμετοχή της Μολδαβίας στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM) συντονίζει την απόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές σε επίπεδο ΕΕ. Η κατάσταση έναρξης για τη συμμετοχή της Μολδαβίας στο UCPM είναι η 1η Ιανουαρίου 2024.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης χωρίς συζήτηση τα σημεία στους καταλόγους των νομοθετικών και μη νομοθετικών σημείων Α.