Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Περιβαλλοντικοί φόροι

Τι πληρώσαμε, ανά οικονομική δραστηριότητα -  Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία για τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους για το έτος 2021 και αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2012-2020. Τα στοιχεία συλλέγονται από διοικητικές πηγές.

Στην  ανακοίνωση, παρουσιάζονται στοιχεία για το σύνολο των περιβαλλοντικών φόρων και τις σχετικές υποκατηγορίες φόρων (φόροι ενέργειας, φόροι μεταφορών, φόροι ρύπανσης και φόροι χρήσης πόρων) που καταβάλλονται από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev.2), τα νοικοκυριά και τους μη μόνιμους κατοίκους εντός της επικράτειας.

Συνολικοί περιβαλλοντικοί φόροι

Το 2021, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 7.136,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 14,6% σε σύγκριση με το 2020 (Πίνακες 1-2, Γραφήματα 1-2).

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 9,5% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της Ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2020 (Πίνακας 3, Γράφημα 3).

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2021, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 4.051,8 εκατ. ευρώ και με ποσοστό 56,8% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3.084,2 εκατ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 43,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων (Πίνακες 1 και 4, Γραφήματα 2 και 4).

Η αναλυτική ποσοστιαία κατανομή των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους για τους κύριους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τα νοικοκυριά και τους μη μόνιμους κατοίκους για τα έτη 2020 και 2021 παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και στο Γράφημα 4.

Φόροι ενέργειας

Το 2021, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 5.547,0 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 14,9% σε σύγκριση με το 2020 (Πίνακες 1 και 2, Γράφημα 1). Οι ενεργειακοί φόροι αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 77,7% το 2021 (Πίνακας 3).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν 3.469,8 εκατ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2.077,2 εκατ. ευρώ (Πίνακας 1).

Φόροι μεταφορών

Το 2021, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1.475,0 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 5,7% σε σχέση με το 2020 (Πίνακες 1 και 2, Γράφημα 1). Οι φόροι μεταφορών αποτέλεσαν το 20,7% των συνολικών

περιβαλλοντικών φόρων το 2021 (Πίνακας 3).

Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 961,5 εκατ. ευρώ ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 513,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 1).

Φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων

Οι περιβαλλοντικοί φόροι που επιβάλλονται στη κατηγορία των φόρων ρύπανσης και χρήσης πόρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ), είναι αυτοί που σχετίζονται με την κατανάλωση (α) της πλαστικής σακούλας και (β) του ντίζελ κίνησης. Πρόκειται για σχετικά πρόσφατα επιβληθέντες φόρους οι οποίοι εισπράχθηκαν για πρώτη φορά το 2018 και το 2021 αντίστοιχα.

Το 2021, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 114,0 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 1,6% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων (Πίνακες 1 και 3, Γράφημα 1). Η μεγάλη αύξηση στις τιμές των φόρων ρύπανσης και χρήσης πόρων μεταξύ του 2020 (4,0 εκατ. ευρώ) και του 2021 (114,0 εκατ. ευρώ) οφείλεται κυρίως στην είσπραξη του «Νέου Πράσινου φόρου στο ντίζελ κίνησης».

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους φόρους ρύπανσης και χρήσης πόρων το 2021, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συνεισέφεραν το ποσό των 68,5 εκατ. ευρώ ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 45,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 1).

Οι λογαριασμοί περιβαλλοντικών φόρων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους φόρους:

1.     Ενεργειακοί φόροι (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για τις μεταφορές): Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους φόρους στην παραγωγή ενέργειας και στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται τόσο για μεταφορικούς όσο και για σταθερούς σκοπούς. Οι φόροι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) περιλαμβάνονται στους ενεργειακούς φόρους και όχι στους φόρους ρύπανσης.

2.     Φόροι μεταφορών (εξαιρουμένων των καυσίμων για τις μεταφορές): Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως φόρους που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι φόροι επί άλλου εξοπλισμού μεταφορών (π.χ. αεροπλάνα, πλοία ή σιδηροδρομικά αποθέματα) και οι σχετικές υπηρεσίες μεταφορών (π.χ. δασμοί επί ναυλωμένων ή τακτικών πτήσεων) περιλαμβάνονται επίσης εδώ, όταν ανταποκρίνονται στον γενικό ορισμό των περιβαλλοντικών φόρων. Οι φόροι στις μεταφορές μπορεί να είναι "εφάπαξ" φόροι που σχετίζονται με τις εισαγωγές ή τις πωλήσεις του εξοπλισμού ή επαναλαμβανόμενοι φόροι, όπως ο ετήσιος φόρος κυκλοφορίας.

3.     Φόροι ρύπανσης: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι φόροι επί των μετρούμενων ή εκτιμώμενων εκπομπών στον αέρα και το νερό, της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και του θορύβου. Εξαίρεση αποτελούν οι φόροι CO2, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους ενεργειακούς φόρους.

4.     Φόροι χρήσης πόρων: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει φόρους που συνδέονται με την εξόρυξη ή τη χρήση φυσικών πόρων, όπως το νερό, τα δάση, η άγρια χλωρίδα και πανίδα κ.λπ. καθώς οι δραστηριότητες αυτές εξαντλούν τους φυσικούς πόρους.

Φόροι που καταβάλλονται από μη μόνιμους κατοίκους της επικράτειας: αναφέρονται σε φόρους που καταβάλλονται από α) νοικοκυριά μη κατοίκους (π.χ. καύσιμα μεταφορών που αγοράζονται από τουρίστες αναψυχής), β) εταιρείες της αλλοδαπής (π.χ. καύσιμα που αγοράζονται από αεροπορικές εταιρείες και επαγγελματίες ταξιδιώτες), γ) ξένες κυβερνήσεις (π.χ. στρατιωτικές βάσεις ή πρεσβείες) κ.λπ.

Κοινωνικές εισφορές: είναι οι πραγματικές ή τεκμαρτές εισφορές που καταβάλλουν τα νοικοκυριά στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα καταβολής κοινωνικών παροχών.