Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (HELECOS-11) θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πάτρα, από τις 4 έως μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το HELECOS-11, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της επιστήμης της Οικολογίας στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση των ανθρωπογενών επιδράσεων στο περιβάλλον, δηλαδή στις αλλαγές στο βιοφυσικό περιβάλλον και στα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τον άνθρωπο. Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Η Οικολογία στην Ανθρωπόκαινο Εποχή».

Η τροποποίηση του περιβάλλοντος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας προκαλεί ήδη σοβαρές επιπτώσεις, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση (όπως η οξίνιση των ωκεανών και η απώλεια της βιοποικιλότητας), που μπορεί να οδηγήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, σε μαζικές εξαφανίσεις ειδών, σε οικολογική κρίση και εντέλει σε οικολογική κατάρρευση. Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής φορέας στην υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

Θεματικές ενότητες

  1. Οικολογία Πληθυσμών & Βιοκοινοτήτων
  2. Εξελικτική, Συμπεριφορική & Μοριακή Οικολογία
  3. Οικολογική Μοντελοποίηση & Μαθηματική Οικολογία
  4. Λειτουργική Οικολογία, Οικοφυσιολογία & Οικομορφολογία
  5. Μακροοικολογία & Βιογεωγραφία
  6. Παρακολούθηση, Διαχείριση, Διατήρηση & Προστασία Βιοποικιλότητας, Ενδιαιτημάτων, Οικοσυστημάτων, Τοπίων και Περιοχών
  7. Κλιματική Αλλαγή, Βιολογικές Εισβολές, Παγκοσμιοποίηση & Αστικοποίηση: συνέπειες, αποκρίσεις & προσαρμογές
  8. Αγροοικολογία & Αγροβιοποικιλότητα
  9. Ρύπανση & Οικοτοξικολογία
  10. Οικολογία, Κοινωνία & Πολιτική: προβλήματα, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση