Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μείωση της ρύπανσης υδάτων: τι αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Η ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από ρύπους - Επικαιροποιημένοι κατάλογοι χημικών ρύπων που πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται.

Χθες, το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τη μείωση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας των υδάτων της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι κατάλογοι επιτήρησης της ΕΕ (οι οποίοι περιέχουν ουσίες που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον) να επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να συμβαδίζουν με τα νέα επιστημονικά στοιχεία και να συμπεριλαμβάνουν νέες χημικές ουσίες. Επιθυμούν επίσης ένα υποσύνολο συγκεκριμένων PFAS (υπερφθοροαλκυλιωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, επίσης γνωστές ως «παντοτινές χημικές ουσίες»), καθώς και το σύνολο των PFAS (δηλ. τη μέγιστη συν0ολική συγκέντρωση όλων των κατηγοριών PFAS) να προστεθεί στους καταλόγους τόσο για τους ρύπους των υπόγειων υδάτων όσο και για τους επιφανειακούς ρύπους. Αρκετές άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών και των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά μικροοργανισμών, θα πρέπει επίσης να προστεθούν στους καταλόγους αυτούς, μόλις βρεθούν κατάλληλες μέθοδοι παρακολούθησης.

  • Η εγκριθείσα έκθεση περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερα πρότυπα για διάφορα φυτοφάρμακα (συμπεριλαμβανομένης της γλυφοσάτης και της ατραζίνης) και φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι παραγωγοί που πωλούν προϊόντα που περιέχουν ρυπογόνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του κόστους παρακολούθησης, μια δραστηριότητα που χρηματοδοτείται επί του παρόντος μόνο από τα κράτη μέλη.

Το Κοινοβούλιο υπερψήφισε την έκθεση με 495 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 124 αποχές.

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Milan Brglez (Σοσιαλιστές, Σλοβενία) δήλωσε: «Η αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και των δύο θυγατρικών οδηγιών της, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία πολιτικής για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση. Η ενισχυμένη προστασία των υδάτων της ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδίως στο πλαίσιο των όλο και πιο πιεστικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τη βιομηχανική και γεωργική ρύπανση, στους υδάτινους πόρους μας.»

Επόμενα βήματα

Οι ευρωβουλευτές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις συνομιλίες για την τελική μορφή της νομοθεσίας, μόλις το Συμβούλιο συμφωνήσει στη θέση του.

Σχετικές πληροφορίες

Σε συνέχεια των στόχων για μηδενική ρύπανση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2022 πρόταση για την αναθεώρηση των καταλόγων ρύπων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται για την προστασία των συστημάτων γλυκών υδάτων της ΕΕ. Η νέα νομοθεσία επικαιροποιεί την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα και την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (οδηγία για τα επιφανειακά ύδατα).

Εγκρίνοντας την έκθεση, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την εξάλειψη της ρύπανσης, όπως εκφράστηκαν στις προτάσεις 2(4) και 2(7) της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.