Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών: τα οριστικά αποτελέσματα στη Δυτική Ελλάδα

Τo ΥπΑΑΤ δημοσιοποίησε τα οριστικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη βαθμολογία και το ποσό στήριξης ανά δικαιούχο.

Ο πίνακας των οριστικών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι και περιλαμβάνει:

α) τις αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, καταταγμένες σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά, των οποίων ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (ύψος ενίσχυσης) δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της Πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην Πρόσκληση και

β) τις αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο υποψήφιος πάροχος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξής του επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1, που λειτουργεί στον ιστότοπο https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/, όπου είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται, μετά την είσοδο στο διοικητικό έλεγχο της αίτησης, μέσω των πεδίων των Στοιχείων Οριστικής Αξιολόγησης και Προσφυγής και των πεδίων των Παρατηρήσεων που υπάρχουν στις ενότητες της αίτησης.

Η εμφάνιση στοιχείων βαθμολογίας και ποσού στήριξης στα αποτελέσματα των αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής στήριξης, αλλά γίνεται για την αναλυτικότερη ενημέρωση των υποψήφιων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.