Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη δασική διαχείριση και συστήματα πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές "πιο κοντά στη φύση" και την καθοδήγηση σχετικά με τα "συστήματα πληρωμών για υπηρεσίες δασικών οικοσυστημάτων".

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το «πιο κοντά στη φύση» στοχεύουν στην ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας των δασών και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα οικονομικά και άλλα κοινωνικά οφέλη.

Η καθοδήγηση σχετικά με τα συστήματα πληρωμών για υπηρεσίες δασικών οικοσυστημάτων παρουσιάζει μια ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι διαχειριστές γης, συμπεριλαμβανομένων των δασοκόμων, μπορούν να αντλήσουν χρηματικά οφέλη από την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών οικοσυστήματος. Οι δύο κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν βασικά παραδοτέα της στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση.

Τα δάση της ΕΕ σε κίνδυνο λόγω έλλειψης ποικιλομορφίας

Τα δάση στην Ευρώπη έχουν διαμορφωθεί από την ανθρώπινη παρέμβαση εδώ και αιώνες. Ως αποτέλεσμα, η δομική πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των ειδών είναι αφύσικα χαμηλά σε πολλά μέρη της Ευρώπης: το 75% των δασών είναι ομοιόμορφης ηλικίας και το 1/3 των δασών αποτελείται από ένα μόνο είδος και το άλλο 50% περιορίζεται σε 2 ή 3 είδη.

Η έλλειψη ποικιλομορφίας μειώνει την ανθεκτικότητα των δασών μας. Περισσότερο από το 60% της βιομάζας στα ευρωπαϊκά δάση εκτίθεται σε κινδύνους όπως πυρκαγιές, εστίες παρασίτων ή ρίψεις ανέμου, που επηρεάζουν την ικανότητα των δασών για παροχή ξυλείας, δέσμευση άνθρακα ή άλλες υπηρεσίες.

Το «Closer to Nature» είναι μια μορφή διαχείρισης δασών που βασίζεται στο οικοσύστημα που προωθεί περισσότερα ετερογενή και ποικιλόμορφα δάση και βασίζεται λιγότερο στην ανθρώπινη παρέμβαση. Η φυσική δυναμική και η δομική πολυπλοκότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ανθεκτικότητα των δασών και την προσαρμοστική ικανότητα. Τα δάση που αποτελούνται από πολλά είδη δέντρων, ηλικιακές κατηγορίες και στάδια του κύκλου ζωής είναι πιο ανθεκτικά και προσαρμόσιμα στην κλιματική αλλαγή και τις διαταραχές από ό,τι οι μονοκαλλιέργειες ακόμη και σε ηλικία και ωφελούν τις δασικές λειτουργίες, υπηρεσίες και τη μακροπρόθεσμη δασική παραγωγικότητα.

Η διαχείριση των δασών "πιο κοντά στη φύση" παρέχει επίσης την ευκαιρία για αξιοποίηση του ευρύτερου οικονομικού δυναμικού των δασών. Εκτός από τα ξύλινα και μη ξύλινα υλικά και προϊόντα, τα δάση παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως ενδιαιτήματα για τη βιοποικιλότητα, τον καθαρισμό του νερού, τις πλημμύρες και τη ρύθμιση του κλίματος. Η δέσμευση άνθρακα και τα μη ξύλινα δασικά προϊόντα, όπως το μέλι, τα μανιτάρια ή το άγριο κρέας, είναι εμπορεύσιμες πηγές εισοδήματος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές "πιο κοντά στη φύση" απορρέουν από τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2030 και τη στρατηγική της ΕΕ για τα δάση 2030 και έχουν αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς δασικούς παράγοντες. Οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εθελοντική βάση από εθνικές και περιφερειακές δασικές αρχές καθώς και απευθείας από διαχειριστές δασών που επιθυμούν να εισαγάγουν στοιχεία δασοκομίας «πιο κοντά στη φύση» στις πρακτικές διαχείρισης. Θα διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ για να διευκολυνθεί η ευρεία διάδοσή τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σχέδια πληρωμών για υπηρεσίες δασικών οικοσυστημάτων – μια εναλλακτική επιλογή για την παροχή εισοδήματος μέσω της βιώσιμης και πολυλειτουργικής διαχείρισης των δασών

Τα δάση δεν παρέχουν μόνο ξύλινα και μη ξύλινα υλικά και προϊόντα, αλλά και πολλές ακόμη υπηρεσίες, όπως ενδιαιτήματα για τη βιοποικιλότητα, τον καθαρισμό του νερού και τη ρύθμιση των πλημμυρών και του κλίματος.

Έχουν ικανότητα δέσμευσης άνθρακα και ψύξης και παίζουν ρόλο στην παροχή ανανεώσιμων πρώτων υλών, τροφίμων και φαρμάκων. Αυτές οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη μετάβαση σε μια κυκλική βιοοικονομία και τη διατήρηση μιας υγιούς κοινωνίας.

Παρά την πραγματική αξία και την αυξανόμενη ζήτηση για τη μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών δασικών οικοσυστημάτων, η παραγωγή ξύλου παραμένει η κύρια – αν όχι η μοναδική – πηγή εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών. Οι οικονομικές ανταμοιβές ή τα κέρδη από άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος είναι πολύ περιορισμένες.

Αυτό το εθελοντικό έγγραφο καθοδήγησης στοχεύει να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές που βοηθούν τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών να αναπτύξουν και εφαρμογή καθεστώτων πληρωμών για υπηρεσίες δασικών οικοσυστημάτων.