Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω ΣΔΙΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0».

Το «Ύδωρ 2.0»  αποτελεί  το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων των τελευταίων 50 ετών και περιλαμβάνει έργα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό ΠΔΕ.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Με την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης  παρέχεται υπό ιδιαίτερα δυσχερής συνθήκες  η  δυνατότητα  λόγω της κλιματικής αλλαγής- να  γίνει  πράξη ένα έργο, το οποίο θα έχει πανελλήνιο αποτύπωμα και θα συμβάλει τόσο στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» είναι στο σύνολο του ένα πρόγραμμα βιώσιμο, ευφυές, ασφαλές, πλήρες και λειτουργικό με το οποίο θα κατασκευασθούν οι αναγκαίες υποδομές  για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων  έλλειψης αρδευτικού νερού σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς και χρόνια προβλήματα από την  ελλειμματική διαχείριση των υδάτινων πόρων προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών.

Ειδικότερα, το  σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή/εκσυγχρονισμό φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, λιμνοδεξαμενών και άλλων επενδύσεων που σχετίζονται με την γεωργία, συνολικού προϋπολογισμού 680 εκατ. ευρώ.

Με την υλοποίηση επενδύσεων μέσω ΣΔΙΤ με προσανατολισμό τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση αρδευτικών έργων εθνικής σημασίας, επιτυγχάνονται τα εξής:

 • Διασφάλιση της υιοθέτησης πρακτικών που μειώνουν την κατανάλωση νερού από πρωτογενείς πηγές υδροληψίας και μειώνουν την παραγωγή υγρών αποβλήτων
 • Διατήρηση σημαντικών ποσοτήτων νερού που είναι απαραίτητες για την προστασία της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων
 • Ενίσχυση της ικανότητας του γεωργικού τομέα να υιοθετεί πρακτικές που μετριάζουν την κλιματική αλλαγή
 • Βελτίωση της κατάστασης του υπόγειου υδάτινου δυναμικού με την εξάλειψη της χρήσης γεωτρήσεων
 • Αποκατάσταση του υπόγειου νερού, που έχει υποστεί υποβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας λόγω αλάτωσης
 • Αύξηση της κάλυψης και της χωρητικότητας των αρδευτικών δικτύων, ικανοποιώντας τις αρδευτικές ανάγκες των γεωργικών περιοχών
 • Συμβολή στη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα
 • Συμβολή στη μείωση των ρύπων που προέρχονται από τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότηταςτου αγροτοδιατροφικού κλάδου, ο οποίος ιστορικά αποτελεί έναν από τους πλέον  δυναμικούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας
 • Αύξηση του αγροτικού εισοδήματοςμέσω της προβλεπόμενης ανάπτυξης της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίαςστη διάρκεια της κατασκευής και στη συντήρηση των Έργων
 • Αποτελεσματικότερη προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή(προστασία της βιοποικιλότητας, μείωση της κατανάλωσης νερού από πρωτογενείς πηγές, κ.α.)
 • Δυνητική προσέλκυση και κινητοποίηση επιπλέον επενδύσεων, θα δοθεί δυνατότητα στους γεωργικούς πληθυσμούς να εμπλακούν σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) που, προς το παρόν, δεν είναι ανεπτυγμένες σε ορισμένες περιοχές.

Κριτήρια επιλεξιμότητας - Διαδικασία

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει δημόσιους διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα  «Ύδωρ 2.0», με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Εγκρίνει την διενέργεια αυτών

σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και ν.3389/2005 καθώς και αντίστοιχα τα κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ( η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της κάθε μίας δημόσιας σύμβασης).

Ο ανταγωνιστικός διάλογος αποτελείται από δύο (2) φάσεις:

Την A’ Φάση (Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προεπιλογή), όπου θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των  Ιδιωτικών  Φορέων  Σύμπραξης από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Τη Β’ Φάση (Διάλογος - Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Αξιολόγηση - Ανάθεση) που θα διέπεται από τον Ανταγωνιστικό Διάλογο και την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, με την οποία θα ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και συγκεκριμένα το Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) που διέπεται από την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών), που διέπεται από την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, με την οποία ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης.