Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εξισωτική: με 255 εκατ. ευρώ η Πρόσκληση - Πως θα κάνετε αίτηση

Mε σημερινή απόφαση του υπουργείου εξεδόθη η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2 και 3 της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος 2023.

Η Δημόσια Δαπάνη της  πρόσκλησης ανέρχεται σε 255.076.923 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις Δράσεις ως εξής:

Δράση 1 : 185.076.923 Ευρώ και

Δράση 2 : 60.000.000 Ευρώ.

Δράση 3 : 10.000.000 Ευρώ.

Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από μια Δράση μπορούν να μεταφερθούν στις άλλες Δράσεις.

1.1.1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Δράσης 1

Η Δράση 1 εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ - ΣΣ ΚΑΠ.

1.1.2. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Δράσης 2

Η Δράση 2 εφαρμόζεται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς [μειονεκτήματα], εκτός των ορεινών περιοχών [σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013], όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ - ΣΣ ΚΑΠ.

1.1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Δράσης 3

Η Δράση 3 εφαρμόζεται στις περιοχές που επηρεάζονται από ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς [μειονεκτήματα] [σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013], όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027), αφορούν:

  • παραμεθόριες περιοχές,
  • νησιωτικές περιοχές,
  • περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, που θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.


1.1.1. Ύψος ενίσχυσης Δράσης 1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών (περιοχές υποενότητας 1.3.1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Δράσης 1) και καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4. Προοδευτική μείωση πληρωμών.

1.1.2. Ύψος ενίσχυσης Δράσης 2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών (περιοχές υποενότητας 1.3.2. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Δράσης 2) και καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4. Προοδευτική μείωση πληρωμών.

1.6.3. Ύψος ενίσχυσης Δράσης 3

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών (περιοχές υποενότητας 1.3.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Δράσης 3) και καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4. Προοδευτική μείωση πληρωμών.

1.6.4. Προοδευτική μείωση πληρωμών

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών των ενοτήτων 1.6.1., 1.6.2. και 1.6.3. το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha : χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha : χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

Περίοδος Υποβολής Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης/Πληρωμής

Η υποβολή των Αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης πραγματοποιείται έως την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023, η οποία λήγει την 25η Αυγούστου 2023, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (παράταση), προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στη Παρέμβαση Π3-71.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 20610.69034 – 26410.69035.