Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

17-18 Ιουλίου: άτυπη υπουργική συνάντηση για την αλιεία

Ποιες αλλαγές στον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο προωθούν οι υπουργοί.

Το Συμβούλιο της ΕΕ διοργανώνει τις επίσημες συνόδους του Συμβουλίου, την προεδρία των οποίων ασκεί η Προεδρία του Συμβουλίου. Ωστόσο, κάθε Προεδρία του Συμβουλίου διοργανώνει επίσης άτυπες συνεδριάσεις των υπουργών, όπου συζητούνται πρωτοβουλίες σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα ή σύνθεση του Συμβουλίου. Μια τέτοια άτυπη συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Vigo με αντικείμενο την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.  

Οι συνεδριάσεις εργασίας της άτυπης συνεδρίασης των υπουργών αλιείας της ισπανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα επικεντρωθούν στον καθορισμό των κοινών σημείων που οι υπουργοί των κρατών μελών θεωρούν απαραίτητα για να σημειωθεί πρόοδος στη διαδικασία απαλλαγής από τον άνθρακα από τον τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στόχος είναι να βοηθηθεί ο ευρωπαϊκός στόλος και η υδατοκαλλιέργεια να προσαρμοστούν σταδιακά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα για να ανταποκριθούν σε μία από τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δηλαδή να σταματήσουν να παράγουν καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, χωρίς να προκληθούν σοβαρές οικονομικές ζημιές, και να γίνει αυτό συμβατό με την κοινωνικοοικονομική τους κερδοφορία.

Ενεργειακή μετάβαση και απαλλαγή από τον άνθρακα

Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος είναι μεγάλος και σημαντικός. Αποτελείται από περισσότερα από 61.000 πλοία διαφορετικών μεγεθών, αλλά ο στόλος γερνάει, με μέση ηλικία σκαφών σχεδόν τα 30 χρόνια.

Αυτό εγείρει την ανάγκη καθορισμού μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον, που θα συμφωνηθεί με συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών, για να καθοδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου και να επιτρέψει την απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο του βιοτεχνικού και βιομηχανικού στόλου, όσο και του επιχειρηματικού ιστού της υδατοκαλλιέργειας, ειδικά σε περίοδο έντονης αστάθειας των τιμών των καυσίμων.

Η συνεδρίαση του Vigo θα επιτρέψει στους υπουργούς αλιείας να καθορίσουν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους, στα οποία πρέπει να βασίζεται η προσαρμογή τους στη μείωση των εκπομπών.

Οι υπουργοί θα αναλύσουν τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος και εκείνα που θα επιφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία, ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην κατασκευή πιο ενεργειακά αποδοτικών σκαφών.

Επένδυση σε στόλο του 21ου αιώνα

Σημαντικό στοιχείο της συζήτησης θα είναι η χρηματοδότηση για να καταστεί δυνατή μια οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Ένας πιο βιώσιμος στόλος είναι επίσης πιο ανταγωνιστικός. Για να σημειωθεί πρόοδος προς αυτόν τον στόχο, και ως σημείο εκκίνησης, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει εάν η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από το τρέχον Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) είναι επαρκής, όπως προτείνεται επί του παρόντος, ή αν πρέπει να τροποποιηθεί.

Η αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου θεωρείται απαραίτητη για να καθοδηγήσει τον κλάδο και να επιτρέψει έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό και ανταγωνιστικό στόλο.

Λύσεις στους περιορισμούς που τίθενται

Η ενεργειακή μετάβαση του ευρωπαϊκού στόλου αντιμετωπίζει ορισμένους αρχικούς περιορισμούς. Το ένα είναι η τρέχουσα έλλειψη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά στα αλιευτικά σκάφη.

Ο σχεδιασμός μικρότερων σκαφών, για παράδειγμα, καθιστά δύσκολη την επένδυση σε καθαρότερες εναλλακτικές ενέργειες. Το ίδιο ισχύει και για την υδατοκαλλιέργεια, όπου κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πολλές από τις συνιστώμενες επενδύσεις απαιτούν αύξηση της αλιευτικής ικανότητας όσον αφορά τη χωρητικότητα ή/και την ισχύ των σκαφών, οι οποίες επί του παρόντος περιορίζονται από την ΚΑΠ.

Αυτή η συνάντηση στο Βίγκο θα αναλύσει εάν είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα των σκαφών που καθορίζονται από την κοινοτική αλιευτική πολιτική.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που επιβάλλει η ενεργειακή μετάβαση, χωρίς να παραμελούνται άλλες προκλήσεις που αφορούν την προσαρμογή των πλοίων σε σχέση με την ασφάλεια και την άνεσή τους, που αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την προώθηση της αλλαγής γενεών και την απαραίτητη ενσωμάτωση των γυναικών στον κλάδο.