Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τί θα ελέγξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα κοινοποιούνται στους δικαιούχους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο των διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων λειτουργεί σύστημα προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει τους κάτωθι ελέγχους:

α) των δηλούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης και των δηλούμενων αγροτεμαχίων, αντίστοιχα

β) των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ώστε να επαληθεύεται η ύπαρξή τους και η επιλεξιμότητα για ενίσχυση·

γ) μεταξύ των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση και των χαρτογραφικών πληροφοριών που απεικονίζονται και εμπεριέχονται στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων , ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των ίδιων των εκτάσεων για καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης·

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην/στον δικαιούχο με τη διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης της ΕΑΕ, και σε κάθε περίπτωση εντός 26 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως Τετάρτη 20.09.2023.