Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Προώθηση μελιού και προϊόντων κυψέλης: η Προδημοσίευση

Αναλυτικά η διαδικασία συμμετοχής και τα δικαιολογητικά. Ποιοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος και του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Σ.Σ.ΚΑΠ) για τα έτη 2023 – 2027, έχει εγκριθεί η υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Με την υπ’ αριθ. 365/217159/07-07- 2023 απόφαση του ΥπΑΑΤ καθορίστηκαν το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Δράσης.

Τα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πίνακα εκροών της Παρέμβασης Π2-55.6 του εγκεκριμένου Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 - 2027, καθορίζονται σε διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000 €) ανά προγραμματικό έτος, εκ των οποίων 50% προέρχονται από πόρους της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

Κατηγορίες Δυνητικών δικαιούχων

Κατηγορία δικαιούχων (Α): Ενεργοί μελισσοκόμοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων και έχουν δηλωμένο ανάλογο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να συμμετάσχουν στη Δράση καλύπτοντας τις δαπάνες υλοποίησης του συνόλου ή μέρους των επιλέξιμων δραστηριοτήτων (α) έως και (δ).

Κατηγορία δικαιούχων (Β): Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς και αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση καλύπτοντας τις δαπάνες υλοποίησης του συνόλου ή μέρους των επιλέξιμων δραστηριοτήτων (α) έως και (ε).

Οι δικαιούχοι της κατηγορίας (Α) που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης και μέχρι του 100% του ακαθάριστου γεωργικού εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας (Α) οι οποίοι δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα μία από τις παραπάνω, λαμβάνουν το 50% του ύψους του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι της κατηγορίας (Β) λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

α) Συμμετοχή σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

β) Συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

γ) Επιμέλεια και δημιουργία έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

δ) Ραδιοφωνικής, τηλεοπτική ή/και διαδικτυακή προβολής, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

ε) Διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων ή/και συνεδρίων μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.

Διαδικασία συμμετοχής

  • Για τη συμμετοχή στη Δράση, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση με τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της Δράσης, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 365/217159/07-07-2023 ΥΑ στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophike- epikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous
  • Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας για κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια.

Δικαιολογητικά – παραστατικά συμμετοχής

  • υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,
  • εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά, στα οποία αναγράφεται το εξής κείμενο:

«Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης». Αν εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εκτυπώνεται με μέριμνα του εκδότη, στο πεδίο της περιγραφής του είδους ή στις παρατηρήσεις, το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης........... »,

  • εκκαθαριστικό σημείωμα - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπου απαιτείται
  • πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπου απαιτείται (για όλους τους δικαιούχους πλην των Ενεργών μελισσοκόμων – φυσικών προσώπων)
  • καταστατικό φορέα, όπου απαιτείται (Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, ΚΥΝΣΕΠ, Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Σύλλογοι κλπ.)
  • απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και εγγράφων, όπου απαιτείται (για όλους τους δικαιούχους πλην των Ενεργών μελισσοκόμων – φυσικών προσώπων)

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Καν. (ΕΕ) 2016/679, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L119], η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο ΥΠΑΑΤ, διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών, ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία των δικαιούχων θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την υλοποίηση ελέγχου και πληρωμή των δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος.

Διαδικασία Χρηματοδότησης

Το τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση απόφασης καθορισμού του συνολικού ποσού για την υλοποίηση της δράσης, καθορισμού των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.