Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Προώθηση Μελιού: η απόφαση για το πρόγραμμα

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης “Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας».

Ο στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας του ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και η προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας.

Ως δικαιούχοι ορίζονται:

α) Ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ (Β΄ 1560), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

β) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

γ) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

δ) Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικοί φορείς.

ε) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

Ως επιλέξιμες δαπάνες για τους δικαιούχους των περ. α και ε του άρθρου 4 ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης του περιπτέρου, τα έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα και τα έξοδα μεταφοράς του εκθεσιακού υλικού.

β) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000,00 ανά δικαιούχο ετησίως. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι το κόστος εγγραφής για συμμετοχή στην εκδήλωση, το κόστος μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα.

γ) Η κάλυψη της δαπάνης επιμέλειας και δημιουργίας έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

δ) Η κάλυψη της δαπάνης ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή/και διαδικτυακής προβολής, μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Ως επιλέξιμες δαπάνες για τους δικαιούχους των περ. β, γ και δ ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης του περιπτέρου, τα έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα και τα έξοδα μεταφοράς του εκθεσιακού υλικού.

β) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000,00 ανά δικαιούχο ετησίως. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι το κόστος εγγραφής για συμμετοχή στην εκδήλωση, το κόστος μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα.

γ) Η κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων/ημερίδων/συνεδρίων μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι το κόστος ενοικίασης αίθουσας - αιθουσών και εποπτικού υλικού, διαμόρφωσης χώρων, παροχής καφέ/ χυμών και εδεσμάτων κλπ. και δαπάνες μετάβασης και διαμονής των εισηγητών στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής τους στην έδρα.

δ) Η κάλυψη της δαπάνης επιμέλειας και δημιουργίας έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

ε) Η κάλυψη της δαπάνης ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή/και διαδικτυακής προβολής, μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Οι δικαιούχοι των περ. α, γ και ε του άρθρου 4 που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης και μέχρι του 100% του ακαθάριστου γεωργικού εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι των περ. α, γ και ε του άρθρου 4 λαμβάνουν το 50% του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι των περ. β και δ λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.