Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Προδημοσίευση: αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης

Οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η χρηματοδότηση.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος και του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Σ.Σ.ΚΑΠ) για τα έτη 2023 – 2027, έχει εγκριθεί η υλοποίηση της Δράσης «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Με την υπ’ αριθ. 364/217153/07-07-2023 απόφαση του ΥπΑΑΤ καθορίστηκαν το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης:

Τα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πίνακα εκροών της Παρέμβασης Π2-55.4 του εγκεκριμένου Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 - 2027, καθορίζονται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €) ανά προγραμματικό έτος, εκ των οποίων 50% προέρχονται από πόρους της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

α) Ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από τα ίδια ελέγχου. Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.
 2. Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο καθορίζεται το ποσό των 30.000 € σε κάθε προγραμματικό έτος.
 3. Καθορίζεται κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι του 50% του ακαθάριστου εισοδήματος του δικαιούχου σε κάθε οικονομικό έτος, ως εξής:
Κλιμάκια Δαπανών Ποσοστό

Επιχορήγησης (%)

Συνολικό Ποσό
Δαπανών Επιχορήγησης
0 – 10.000,00 100 % 10.000,00 10.000,00
10.000,01-20.000,00 50 % 20.000,00 15.000,00
20.000,01 – 30.000,00 20 % 30.000,00 17.000,00
 1. Οι δικαιούχοι που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα μία από τις παραπάνω λαμβάνουν το 50% του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Διαδικασία συμμετοχής

 • Για τη συμμετοχή στη Δράση, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση με τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της δράσης, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 364/217153/07-07-2023 ΥΑ στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophike- epikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας για κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια.

Δικαιολογητικά – παραστατικά συμμετοχής

 • υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,
 • εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων, στα οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης ……….». Αν εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εκτυπώνεται με μέριμνα του εκδότη, στο πεδίο της περιγραφής του είδους ή στις παρατηρήσεις, το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης…………»,
 • αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων από το διαπιστευμένο εργαστήριο,
 • εκκαθαριστικό σημείωμα - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου,
 • βεβαίωση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 • πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τους δυνητικούς δικαιούχους της περίπτωσης β,
 • καταστατικό φορέα για τους δικαιούχους της περίπτωσης β,
 • απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και εγγράφων,
 • αν οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει αποδεικτικό διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Καν. (ΕΕ) 2016/679, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L119], η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο ΥΠΑΑΤ, διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών, ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία των δικαιούχων θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την υλοποίηση ελέγχου και πληρωμή των δράσεων του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος.

Διαδικασία Χρηματοδότησης

Το τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση απόφασης καθορισμού του συνολικού ποσού για την υλοποίηση της δράσης, καθορισμού των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.