Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

ΟΣΔΕ 2023 και συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας

Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής εισοδηματικής στήριξης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι/-ες γεωργοί.

Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως γεωργοί νεαρής ηλικίας, με πρώτη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2023 νοούνται:

α. Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον:

 • είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που συστήνουν νέα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά την περίοδο 2023-2027. Είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έχουν λάβει στήριξη δυνάμει του άρθρου 50 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου χορήγησης της.
 • έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
 • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης
 • Διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο) ή εναλλακτικά εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης- βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου). Το συγκεκριμένο παραστατικό δεν επισυνάπτεται αλλά θα ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την επιλογή κατάλληλου δείγματος. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί προσπάθεια τεχνικών συνθηκών λήψης της ενίσχυσης ανακτώνται τα καταβληθέντα ποσά και αποκλείεται από τις ενισχύσεις ο παραγωγός.

Εφόσον δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα όπως η άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).Για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2023, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:

 • όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.1983 έως 31.12.2005
 • το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους προσδιορίζεται από το έτος 2018 και μετά.

β. Τα Νομικά Πρόσωπα (ή Ιερές Μονές), ανεξαρτήτου μορφής, πρέπει να ανήκει κατά κύριο λόγο σε γεωργό νεαρής ηλικίας (ο γεωργός νεαρής ηλικίας μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του γεωργού νεαρής ηλικίας πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των γεωργών νεαρής ηλικίας που είναι φυσικά πρόσωπαΥπό τους εξής όρους:

 • ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής εισοδηματικής στήριξης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
 • ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Το ύψος της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται ως κατ’ αποκοπή ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο, και όχι ως επαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων του δικαιούχου της στήριξης
 2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 εκτάρια για κάθε δικαιούχο ανεξαρτήτως αγρονομικής περιφέρειας.
 3. Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο πέντε ετών ανά δικαιούχο αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας που οδηγεί σε πληρωμή του καθεστώτος.
 4. Η εκτιμώμενη τιμή μονάδας ανέρχεται σε 70 ευρώ/εκτάριο με δυνατότητα απόκλισης μεταξύ μιας ελάχιστης τιμής 46 ευρώ/εκτάριο και μιας μέγιστης 130 ευρώ/εκτάριο. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.