Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΟΣΔΕ 2023 και έλεγχος ΑΤΑΚ

Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ εξακολουθεί να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής, χωρίς όμως να επιφέρει κυρώσεις για τον δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις ασυμφωνίας του ΑΤΑΚ με την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου θα χρησιμοποιείται η μικρότερη ένδειξη για την οριστικοποίηση της αίτησης .

Στις περιπτώσεις που ένα ΑΤΑΚ αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ενοικιαστές τότε θα γίνεται αντιπαραβολή με τη συνολική έκταση που δηλώνει ο ιδιοκτήτης κι εφόσον είναι επαρκής δεν θα γίνεται καμία προσαρμογή. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί η έκταση που δηλώνεται από τον εκμισθωτή θα βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα ότι η δηλούμενη έκταση θα αναπροσαρμοσθεί ενώ θα του επιτρέπει να οριστικοποιεί.

Στις περιπτώσεις ενοικιαστηρίων αγροτεμαχίων μικρότερων από 40 στρέμματα τα οποία προστιθέμενα αθροίζουν περισσότερα από 40 στρέμματα δεν είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο και θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Οι περιπτώσεις αγροτεμαχίων χωρίς ΑΤΑΚ θα είναι αντικείμενο ειδικού ελέγχου βάσει δείγματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συμπλήρωση του ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτική για αγροτεμάχια που δηλώνονται πρώτη φορά στην ΕΑΕ 2023.

Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί, ψηφιοποιούν με ίδια όρια το αγροτεμάχιο και δηλώνουν την ίδια καλλιέργεια.

Στην Ενιαία Αίτηση, στο πεδίο [Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %;] συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο/η γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή το σύνολο του αγροτεμαχίου, το ποσοστό είναι 100%.

Σε περίπτωση συγκυριότητας δηλούντος με φορέα Ελληνικού Δημοσίου σε έκταση εντός λειτουργούντος Κτηματολογίου, οφείλεται η προσκόμιση Κτηματολογικού Πίνακα όπου να αναγράφονται ως κύριοι ο/η αιτών/ούσα και Φορέας του Ελληνικού Δημοσίου

Ενώ στο πεδίο [Έκταση ΑΤΑΚ(ha)] συμπληρώνεται η έκταση από το ΑΤΑΚ (όπως αυτό αποτυπώνεται στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων(Ε9), η οποία καλύπτει την έκταση του αγροτεμαχίου της δήλωσης. Για παράδειγμα αν σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται στην ΕΑΕ2023 με έκταση 10 ha δηλωθούν 2 ΑΤΑΚ (Α1 και Α2) θα πρέπει το άθροισμα Α1+Α2 να είναι ίσο με 10 ha.

Οι εκτάσεις των ΑΤΑΚ που δηλώνονται υποχρεωτικά στην ΕΑΕ, ελέγχονται μηχανογραφικά με την έκταση τους όπως έχει αποτυπωθεί στο στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων(Ε9).

Το πεδίο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως:

  • Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.
  • Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.
  • Μικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη.

Διευκρινίζεται ότι η γεωχωρική δήλωση και αποτύπωση των αγροτεμαχίων σε ψηφιακή μορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζει κτηματολογικές ή κτηματογραφικές αναφορές. Τα στοιχεία δεν καθορίζουν σε καμία περίπτωση εμπράγματα δικαιώματα δημοσίου ή τρίτων, καθώς αυτά καθορίζονται κατά την κτηματογράφηση μέσω του Ελληνικού Κτηματολογίου.