Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Οικοδόμηση ενός κλιματικά ανθεκτικού μέλλοντος

Νέες κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να επικαιροποιήσουν τις στρατηγικές κλιματικής προσαρμογής τους.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα δέσμη κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές προσαρμογής, σχέδια και πολιτικές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα και τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής είναι γνωστές και αρχίζουν να εκδηλώνονται με ακραίους καύσωνες, καταστροφικές ξηρασίες, θανατηφόρες πυρκαγιές και άνοδο της στάθμης της θάλασσας που διαβρώνει τις ακτές.

Τα τελευταία πορίσματα της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) υπογράμμιζαν ότι επείγει η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την προετοιμασία τους απέναντι στην νέα πραγματικότητα των ταχέως οξυνόμενων επιπτώσεων.

Η Επιτροπή θέλει να στηρίξει τα κράτη μέλη, ώστε να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα εμπλέκει το σύνολο της διοίκησης στη χάραξη πολιτικών για την κλιματική προσαρμογή μέσω πολυεπίπεδου συντονισμού και ενσωμάτωσης, τόσο οριζόντια όσο και σε όλα τα επίπεδα των υποεθνικών αρχών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης έναν πλήρη κατάλογο των βασικών χαρακτηριστικών της πολιτικής για την κλιματική προσαρμογή.

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • έκκληση για νομικά πλαίσια αντί για ήπιες πολιτικές
  • τακτικά επικαιροποιημένες στρατηγικές και σχέδια προσαρμογής
  • εκτιμήσεις κλιματικού κινδύνου, με βάση τα αποτελέσματα τακτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων υποδομών και συστημάτων
  • συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, καθώς και εκείνων που ενδέχεται να είναι σημαντικοί παράγοντες αλλαγής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων προσαρμογής
  • συμμετοχή όλων των σχετικών τομέων και όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης, με επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους
  • συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγησηόλων των δράσεων προσαρμογής.

Ο κ. Φράνς Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε σχετικά: «Τα καιρικά φαινόμενα που βιώνουν σήμερα πολλοί Ευρωπαίοι θα γίνουν πιο ακραία και πιο συχνά εάν η κλιματική αλλαγή συνεχιστεί ανεξέλεγκτη. Τα φαινόμενα αυτά μάς υπενθυμίζουν με τραγικό τρόπο την ανάγκη να ενταθούν οι δράσεις μετριασμού και προσαρμογής. Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύουμε σήμερα βασίζονται στη στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ και θα βοηθήσουν όλες τις χώρες, τις περιφέρειες και τις τοπικές διοικήσεις της ΕΕ να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής για την προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων, των πόλεων και της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Με σκοπό τη βελτίωση των στρατηγικών και των σχεδίων προσαρμογής των κρατών μελών, οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν επίσης νέες θεματικές και τομείς πολιτικής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη πολιτικών, για καλύτερα αποτελέσματα.