Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες οδηγίες και για Κομφούζιο και Ορυζώνες

Σχετικά με την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής.

Τροποποιήσεις στη Δράση 10.1.07 «εναλλακτική καταπολέμηση ζιζάνιων στους ορυζώνες» και στη Δράση 10.1.08 «εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)»:

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης, σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των ενεργών Τεχνικών Δελτίων των δικαιούχων. Η αξιολόγηση διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματά, οι κυρώσεις – μειώσεις – αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καθώς και τυχόν συμψηφισμοί.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από στο Πληροφοριακό Σύστημα σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ επί το πληθυσμού σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ επί των δεδομένων που εμφανίζονται στις επιμέρους οθόνες του ΠΣ Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την οριστικοποίηση της πληρωμής, τα αποτελέσματα μεταφέρονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020).

Όσον αφορά τους υπολογισμούς πληρωμών οι οποίοι κατά την εκτέλεσή τους δεν φέρνουν κάποιο δικαιούχο, είτε επειδή δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις είτε επειδή δεν υπάρχει ανοιχτό ενεργό τεχνικό δελτίο, οριστικοποιούνται από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ ακυρώνονται από το χειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος και δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια των σημείων ΣΤ, Ζ και Η.

Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης-πληρωμής

Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην πλατφόρμα του gov.gr και στην καρτέλα αγρότη ώστε να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η διαδικασία της ανάρτησης υλοποιείται μετά την καταχώρηση εκδοθείσας εντολής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.