Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα κατανομή για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον γεωργικό τομέα

Αναλυτικά η κατανομή ανά Περιφέρεια και είδος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρης Αυγενάκης υπέγραψε σήμερα την 5η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 93.800.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, εθνική και ενωσιακή, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η κατανομή Δημόσιας Δαπάνης και αριθμός συμβουλών ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τον νέο πίνακα, έξει ως εξής:

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση τροποποίησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και της κατανομής ανά Περιφέρεια.

Η νέα κατανομή συμβουλών ανά είδος και Περιφέρεια έχει ως εξής: