Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Η σφαγή των (ανεπιτήρητων) χοίρων

Με προθεσμία πέντε ημερών μετά τη δεύτερη ειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

Mε τροποποίηση στο «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και μέτρα επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων» το υπουργείο λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη εισόδου και για την αποτροπή διασποράς του ιού της ΑΠΧ.

Με απόφαση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών των ΠΕ της χώρας και υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή τους:

(α) Οι χοίροι, οι οποίοι παραμένουν ανεπιτήρητοι ή διαβιούν σε μη καταγεγραμμένες εκτροφές μετά από δύο διαδοχικές ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις, σε διάστημα δύο ημερών, των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή ή και καταγραφή από τους κατόχους τους θανατώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δεύτερη ανακοίνωση.

(β) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή ή θανατώνονται οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε όλη την επικράτεια στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 6 παρ.6 της παρούσας διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις συστάσεις των αρμόδιων αρχών στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.1 της παρούσας.

(γ) Θανατώνονται οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 6 διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5παρ.1, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης καθώς και σε μολυσμένες ζώνες, όπως αυτές καθορίζονται μετά από την επιβεβαίωση κάθε κρούσματος ΑΠΧ.

(δ) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 6 της παρούσας διαπιστώνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5παρ.1, σε περιοχές εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης καθώς και σε μολυσμένες ζώνες, όπως αυτές καθορίζονται μετά από την επιβεβαίωση κάθε κρούσματος ΑΠΧ.

(ε) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση της ΑΠΧ, οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε περιοχές εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης και οι χοίροι συστηματικών και αγελαίων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές εντός και εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης καθώς και μολυσμένων ζωνών στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 6 της παρούσας διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις συστάσεις των αρμόδιων αρχών στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5.

(στ) Οδηγούνται άμεσα σε προληπτική σφαγή ή θανάτωση χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, συστηματικών και αγελαίων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές εντός ζωνών προστασίας και επιτήρησης καθώς και εντός απαγορευμένων ζωνών Ι,ΙΙ, και ΙΙΙ για τους σκοπούς πρόληψης της εξάπλωσης της νόσου και βάσει επιδημιολογικών πληροφοριών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/687. Η άμεση προληπτική σφαγή ή θανάτωση εγκρίνεται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με σύμφωνη γνώμη αξιολόγησης του κινδύνου από την Εθνική Ομάδα Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων.

Η θανάτωση και η υγειονομική ταφή των ανεπιτήρητων χοίρων διενεργείται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 της από 03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Οι κάτοχοι των χοίρων των περιπτώσεων (α),(β),(γ) και (ε) δεν δικαιούνται καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ που αφορά στις οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως κάθε φορά ισχύει .