Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Επιτόπιοι έλεγχοι στα γεωργοπεριβαλλοντικά

Πότε θα γίνουν και σε τι αφορούν.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 10 εξάγεται μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο έλεγχος πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό από μικτά συνεργεία (ΟΠΕΚΕΠΕ / ΔΑΟΚ / ΚΖΓΠ). Οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ΔΑΟΚ ή το αρμόδιο ΚΖΓΠ (εφόσον πρόκειται για ελέγχους ζωικού κεφαλαίου). Στις περιπτώσεις που το αρμόδιο ΚΖΓΠ ή η ΔΑΟΚ αδυνατούν να συνδράμουν στην πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής, αυτοί πραγματοποιούνται από συνεργεία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους. Όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο και στις σταβλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), ελέγχονται επίσης και οι βοηθητικοί χώροι της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και ο γεωργικός εξοπλισμός, ιδίως όσον αφορά στην εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Ο επιτόπιος έλεγχος των αγροτεμαχίων μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% για κάθε είδος αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου (αροτραίες εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι, εκτάσεις υπό παύση καλλιέργειας) ως προς τη μέτρηση και εφ’ όσον δε διαπιστώνεται απόκλιση, αλλά ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων στο Μέτρο 10, με λήψη σημειακών δεδομένων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης μεταξύ δηλωθείσας και μετρηθείσας (αποδεκτής έκτασης μετά τον υπολογισμό της ανοχής) επιλέξιμης έκτασης των μετρηθέντων αγροτεμαχίων μεγαλύτερης του 3%, ο έλεγχος επεκτείνεται στο σύνολο των αγροτεμαχίων, όπως περιγράφεται στις οδηγίες των επιτόπιων ελέγχων 2022. Οι κωδικοί λαθών των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ.

Όλοι οι έλεγχοι του Μέτρου 10 πραγματοποιούνται όταν δύναται να επιβεβαιωθεί το μεγαλύτερο μέρος των ειδικών δεσμεύσεων. Ειδικότερα και ανά Δράση οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται:

  • Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»: Μεταξύ Ιουνίου - Σεπτεμβρίου.
  • Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»: κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας»: κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
  • Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»: Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για τους δικαιούχους της μεθοδολογίας Α κατά τη διάρκεια όλου του έτους και για τους δικαιούχους της μεθοδολογίας Β έως Νοέμβριο κάθε έτους.
  • Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»: Έως τέλος Οκτωβρίου (βάσει των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου της δράσης).
  • Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»: κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του  γεωργοπεριβαλλοντικού - κλιματικού φακέλου. Η μη επίδειξη γεωργοπεριβαλλοντικού - κλιματικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη φακέλου. 

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος όταν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης: Για τους δικαιούχους του Μέτρου 10 αίτηση στήριξής είναι η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) 1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 10 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Γ. Αντίγραφο Μητρώου Εισροών – Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό του φάκελο. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, πρέπει να υπάρχει στον φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η ύπαρξη των άνω Μητρώων είναι απαραίτητο στοιχείο φακέλου για όλες τις δράσεις του Μέτρου 10.

Δ. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Η απόφαση αντικαθιστά τη σύμβαση του δικαιούχου.

Ε. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά στη δράση ή στις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύσει στο εξής, πιέζοντας ΕΔΩ.