Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βιολογικά: αλλαγές στην αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής

Με νέα απόφαση τροποποιείται η εγκύκλιος για την έγκριση δαπανών στο Μέτρο 11 και ειδικότερα τα σχετιζόμενα με την αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση: 

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μέτρου 11, σε επίπεδο ΠΔ διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των ενεργών Τεχνικών Δελτίων των δικαιούχων των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΔ. Η αξιολόγηση διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματα, οι κυρώσεις – μειώσεις – αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων καθώς και τυχόν συμψηφισμοί. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΠΔ διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ επί του πληθυσμού σε επίπεδο ΠΔ επί των δεδομένων που εμφανίζονται στις επιμέρους οθόνες του ΠΣ. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα μεταφέρονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020).

Όσον αφορά στην 5η πρόσκληση του Μέτρου , η έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, πραγματοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Ειδικότερα για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την Αίτηση Άμεσων Ενισχύσεων και την εφαρμογή του Μέτρου 11.

Επιπλέον, όσον αφορά στην 5η πρόσκληση του Μέτρου 11, όπου για την αρμοδιότητα έγκρισης της δαπάνης, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης, γίνεται αναφορά σε οργανικές μονάδες επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων, νοείται στο εξής ως αναφορά στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι υπολογισμοί πληρωμής οι οποίοι δεν περιέχουν κανένα δικαιούχο, είτε επειδή δεν έχουν υποβληθεί ενδικοφανείς προσφυγές είτε επειδή δεν υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο, ακυρώνονται από το χειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος και δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια των σημείων ΣΤ, Ζ και Η.

 Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής

Συγκροτείται φάκελος πληρωμής από τις ΠΔ (ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τυχόν ενδικοφανών προσφυγών) ανά Δράση και πρόσκληση και σύμφωνα με τις Περιφέρειες Στήριξης, τις Προτεραιότητες, τις Περιοχές Εστίασης λαμβάνοντας υπόψη:

  • τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
  • τα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης και
  • τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων.

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται επί του φακέλου πληρωμής από υπαλλήλους των ΠΔ και πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές Α΄ και Β΄ που ορίζονται με Απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε ΠΔ, τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της ΠΔ καθώς και τον Προϊστάμενο της ΠΔ. Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν κωδικό ελεγκτή και να κατέχουν σχετικά δικαιώματα πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα και το Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014- 2020.

Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων (Ελεγκτής Β΄) εποπτεύει την εργασία του άλλου (Ελεγκτή Α΄). Όσον αφορά στην 5η πρόσκληση του Μέτρου η έγκριση της δαπάνης πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι δύναται να είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Βελτίωσης Γεωργικού Περιβάλλοντος και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, και τον Γενικό Δ/ντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης πληρωμής

Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην πλατφόρμα του gov.gr και στην καρτέλα αγρότη ώστε να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η διαδικασία της ανάρτησης υλοποιείται μετά την καταχώρηση εκδοθείσας εντολής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.