Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Φυτοκάλυψη: προστασία του εδάφους με επιδότηση

Στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στοχεύει η παρέμβαση των οικολογικών σχημάτων της νέας ΚΑΠ «Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας».

Η παρέμβαση αυτή αποτελείται από 4 δράσεις οι οποίες αφορούν τόσο την σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες και τη σπορά αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και είναι οι:

  • 31.3 – Α: Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια»
  • 31.3- Β: Σπορά του υπορόφου για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) στις μόνιμες καλλιέργειες και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια με φυτά ξενιστές.
  • 31.3 – Γ: Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή).
  • 31.3 – Δ: Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και με φυτά ξενιστές.

Στα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, οι γεωργοί υποχρεούνται στην τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 4 «Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορεμάτων», ενώ στα αγροτεμάχια μονίμων καλλιεργειών ή με αρόσιμες καλλιέργειες με κλίση μεγαλύτερη του 10%, οι γεωργοί υποχρεούνται στην τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 6 «Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες».

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή για τις δράσεις της παρέμβασης αυτής θεωρείται ως ενίσχυση πρόσθετη της βασικής ενίσχυσης, λόγω των σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται.

Σε κάθε περίπτωση εκτός των λοιπών όρων στήριξης για την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης.

Ειδικά για τις δράσεις αυτές, επειδή οι ενισχύσεις λαμβάνονται ως πρόσθετες της βασικής εισοδηματικής στήριξης, ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης Π1-21, για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήμα, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 5 της παρούσας.

Σπορά στις μόνιμες καλλιέργειες

Μέσω των δράσεων 31.3 -Α και 31.3-Β οι γεωργοί ενισχύονται για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και τη συμβολή στην αύξηση της βιοποικιλότητας εντός των εκτάσεων με μόνιμες καλλιέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σπορά του υπορόφου με καλλιέργειες εδαφοκάλυψης και τη δημιουργία περιφερειακών ζωνών για την άγρια ζωή και ζωνών που θα προσελκύσουν ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές.

Στους γεωργούς που εφαρμόζουν τη δράση 31.3 –Α χορηγείται ενίσχυση 100 ευρώ/εκτάριο (10 ευρώ/στρέμμα), ενώ σε αυτούς της δράσης 31.3 – Β 150 ευρώ/εκτάριο (15 ευρώ/στρέμμα).

Σπορά στις αροτραίες καλλιέργειες

Στην περίπτωση των δράσεων 31.3 – Γ και 31.3 – Δ οι αγρότες ενισχύονται για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και τη συμβολή στην αύξηση της βιοποικιλότητας εντός των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για αροτραίες καλλιέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σπορά του αγροτεμαχίου με καλλιέργειες εδαφοκάλυψης μετά τη συγκομιδή της εαρινής καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, καθώς και τη δημιουργία νησίδων ή ζωνών με φυτά που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές.

Στους αγρότες που εφαρμόζουν τη δράση 31.3 – Γ η ενίσχυση ανέρχεται στα 50 ευρώ/εκτάριο (5 ευρώ/στρέμμα και σε αυτούς που συμμετέχουν στη δράση 31.3 – Δ χορηγείται ενίσχυση 100 ευρώ/εκτάριο (10 ευρώ/στρέμμα).