Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το ΦΕΚ για τη συνδεδεμένη μαλακού σίτου

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια μαλακού σίτου.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

  1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το μαλακό σιτάρι ανέρχεται στα 5.824.000 € και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 120.000€.
  2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο μαλακό σιτάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 240 εκτάρια.
  3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 100€/εκτάριο.
  4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
  5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σιταριού. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 85€/εκτάριο και 115€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Όροι επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις σποράς - Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.

2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

3. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 225020/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά» (Β’ 492), όπως ισχύει.

4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν σπόρο προς σπορά κατηγορίας βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 217265/28-01-2004 (Β’ 203) υπουργική απόφαση, ποικιλιών μαλακού σίτου εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών αποκλειστικά και μόνο:

α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, για τις δηλωθείσες εκτάσεις οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I,

β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευτή της διατηρούμενης ποικιλίας η οποία αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 32- 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2115/2021 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων μαλακού σίτου. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων.

Υποχρεώσεις παραγωγών

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του Ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ και στην υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 απόφαση «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071).

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Να υποβάλλουν συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

5. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά ή τις ετικέτες του διατηρητή στην περίπτωση χρήσης υλικού καλλιτερευτή επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Δείτε επίσης τι ισχύει με τη συνδεδεμένη του σκληρού σίτου ΕΔΩ.