Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένη σκληρού σίτου: τα ποσά και η διαδικασία

Kαθορίστηκαν οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι ανέρχεται στα 16.000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 80.000.000€.

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 160.000 εκτάρια.

Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 100€/εκτάριο.

Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 85€/εκτάριο και 115€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σί- του είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπορών προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.

Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο (18 κιλά ανά στρέμμα).

Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 225020/31-3-2003 «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», (Β’ 492) όπως ισχύει.

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης, υποχρεούνται:

  1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ.
  2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
  3. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
  4. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  5. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά ή τις ετικέτες του διατηρητή στην περίπτωση χρήσης υλικού καλλιτερευτή επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.