Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (υπο-Μέτρο 2.1): τα αποτελέσματα για τη Δυτική Ελλάδα

Το υπουργείο δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλουν στη λήψη σωστών αποφάσεων από τους γεωργούς και κυρίως τους νέους γεωργούς για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Μέσω του Μέτρου 2 ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής. Ειδικότερα το υπο-Μέτρο 2.1 αναφέρεται στη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει το υπο-Μέτρο 2.1, οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Ο πίνακας των (προσωρινών) αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου περιλαμβάνει:

α) τις αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, καταταγμένες σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά, των οποίων ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (ύψος ενίσχυσης) δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της Πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην Πρόσκληση και

β) τις αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Αναλυτικά:

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων.