Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Στρατηγική συνεργασία για την αγροδιατροφή

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Στρατηγικές δράσεις για την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού κλάδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες προτεραιότητας με βάση τη Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Στον αγροδιατροφικό κλάδος και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπογραμμίζονται ελλείψεις στα: γνώση των προϊόντων που παράγονται στην, πιστοποίηση της ποιότητας τους, προβολή των προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν, εντοπισμό και προσέγγιση νέων αγορών για τη διάθεση των προϊόντων αυτών, εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των αγροτικών επιχειρήσεων αλλά και των μεμονωμένων παραγωγών σε ψηφιακά εργαλεία, σε σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων αλλά και σε ευρωπαϊκές στρατηγικές και οδηγίες που αφορούν την αειφορική ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου (όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιρούνι», η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.α.)

Η εις βάθος ανάλυση και καταγραφή όλων των στοιχείων του κλάδου, η υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής και η σύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν, η ένταση της εξωστρέφειας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας αλλά και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον κλάδο, κρίνονται ως απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού κλάδου και την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ αποτελούν και βασικό στοιχείο της αγροτικής περιφερειακής πολιτικής που εφαρμόζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εν όψει των παραπάνω, θεωρήθηκε αναγκαία η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την ανάδειξη καινοτομιών και την υλοποίηση συγκεκριμένου πλάνου δράσεων με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω κρίθηκε αναγκαία η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Στρατηγικές δράσεις για την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού κλάδου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ενδεικτικά παρακάτω περιγράφονται οι ενότητες εργασίας, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και η χρηματοδότηση τα οποία θα οριστικοποιηθούν με την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι δράσεις που αναφέρονται ως παραδοτέα από τους φορείς που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση είναι σύννομη σύμφωνα με τη κείμενη ελληνική νομοθεσία και τους καταστατικούς σκοπούς κάθε φορέα.

Φορέας Δράσεις Παραδοτέα Χρόνος Παράδοσης Ποσό Πληρωμής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δράση 1: Δημιουργία Template Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Αναλυτικός Οδηγός Διαδικασίας Δημιουργίας

Ενημερωτικού και Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού

Ψηφιακό Template για την δημιουργία ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού Δυο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας 3.720,00 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δράση 2:

Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Συστήματος MOOC για την Ανάρτηση Ψηφιακού Υλικού Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Σύστημα MOOC σε Λειτουργία Τρείς (3) μήνες από την παραλαβή της Δράσης 1 24.800,00 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δράση 3: Δημιουργία

Συστήματος Online Αξιολόγησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Ενημέρωσης Επωφελούμενων

1.         Σύστημα Online Αξιολόγησης

2.         Σύστημα Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Ενημέρωσης Επωφελούμενων

Δύο (2) μήνες από την παραλαβή της Δράσης 2 8.680,00 ευρώ
Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δράση 1: Μελέτη του κλάδου των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια ΠΔΕ Μελέτη που θα είναι σύμφωνη με την περιγραφή και το σκοπό που περιγράφεται στο άρθρο 5 Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας 96.720,00 ευρώ
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δράση 2: Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνδεόμενων με τον αγροδιατροφικό κλάδο Υποβολή προτάσεων στα 4 ευρωπαϊκά προγράμματα όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της παρούσας 33.480,00 ευρώ
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δράση 3: Τόνωση της καινοτομίας μέσω της προώθησης και δημιουργίας αποτελεσματικών Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας στη Γεωργία (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS) 1.         Περιλήψεις πρακτικών, φυλλάδια, οδηγίες και οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλιπς, κλπ.) τα οποία θα προκύψουν από τη σύσταση της ομάδας εστίασης και τα αποτελέσματα των εργασιών της

2.         Κείμενο στρατηγικής και επιχειρησιακό σχέδιο της Δυτικής Ελλάδας βασισμένο στη μεθοδολογία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ομάδα εστίασης

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της παρούσας 27.280,00 ευρώ
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δράση 4: Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου Πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλιπς, αρθρογραφίακλπ.) τα οποία θα προκύψουν από τη δράση Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της παρούσας 1.240,00 ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 195.920,00€ – εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (158.000,00€ + 37.920,00€ Φ.Π.Α. 24%), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 24 μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης έχει αναλάβει να καλύψει το ποσό το οποίο ανέρχεται σε 195.920,00 € –εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ–συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο της διάρκειας του έργου.

Kατα την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2023 για την υλοποίηση του Έργου.

Διευκρινίζεται η πολυετής δέσμευση πίστωσης, στον προϋπολογισμό της ΠΔΕ για τα έτη 2023 και 2024

  • 2023 ποσό 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • 2024 ποσό 192.00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

για την κάλυψη του κόστους των αναγκών της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.