Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σημαντικές αποφάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

Τα κύρια αποτελέσματα της διήμερης συνεδρίασης του Συμβουλίου, στις 26 και 27 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. 

Κανονισμός για την αειφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η σουηδική Προεδρία παρουσίασε έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την αειφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (SUR). Η έκθεση προόδου άνοιξε τη θέση της για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών.

Η πρόταση είναι μία από τις κύριες πρωτοβουλίες της στρατηγικής της Επιτροπής «Farm-to-Fork», με στόχο τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά 50% στην Ένωση έως το 2030.

Εν αναμονή μιας μελέτης που θα δημοσιευθεί από την Επιτροπή, η οποία θα συμπληρώνει την υφιστάμενη εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης, το Συμβούλιο εστίασε τη συζήτησή του στην έκθεση προόδου και στο συμβιβαστικό κείμενο που παρουσίασε η σουηδική προεδρία.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σε αυτό το σημείο, οι υπουργοί έστρεψαν την προσοχή τους στην εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM), στις ευθύνες των «επαγγελματιών χρηστών» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών και κανόνων για την καλλιέργεια, στον τρόπο που αυτοί οι κανόνες υποτίθεται ότι θα εφαρμοστούν και πώς συνδέονται με τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ.

Γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο

Οι Υπουργοί Γεωργίας έλαβαν ενημερωμένες πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής και των εμπορικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση. Οι πληροφορίες που παρέχονται επικεντρώθηκαν στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τις σχέσεις με βασικούς εμπορικούς εταίρους και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο.

Εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες, ενώ τόνισαν επίσης την ανάγκη να προστατευθούν ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα και να προωθηθεί η βιώσιμη γεωργία τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, να σεβαστούν οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στον γεωργικό τομέα, καθώς και ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ.

Επιπλέον, οι υπουργοί εξέφρασαν τη συνεχή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, ενώ ορισμένα κράτη μέλη τόνισαν την ανάγκη για διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων των εισαγωγών μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική και αλιευτικές ευκαιρίες για το 2024

Με βάση την ανακοίνωση που δημοσίευσε η Επιτροπή, οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και τις προτεραιότητές τους για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024.

Αφού η Επιτροπή παρουσίασε τις κύριες πτυχές της ανακοίνωσής της και την προσέγγισή της για τη διατύπωση προτάσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της ΚΑλΠ και τις προτεραιότητές τους για τη φετινή άσκηση.

Η συζήτηση των υπουργών αντιπροσώπευε το πρώτο βήμα στην ετήσια διαδικασία καθορισμού των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων για το επόμενο έτος.

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τον Αύγουστο.

Πακέτο αλιευτικής πολιτικής

Συμπεράσματα της Προεδρίας σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αλιευτική πολιτική

Η Προεδρία του Συμβουλίου εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την αλιευτική πολιτική , που επιδιώκει έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το κείμενο των συμπερασμάτων υποστηρίχθηκε ή δεν αντιτάχθηκε από 26 αντιπροσωπείες.

Το κείμενο αναγνωρίζει τα σημαντικά επιτεύγματα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που συμβιβάζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους με την οικονομική δραστηριότητα και τις κοινωνικές πτυχές , ενώ αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του τομέα, καθώς και τις προκλήσεις που οφείλονται στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

Τα συμπεράσματα της Προεδρίας υπογραμμίζουν τη σημασία του τομέα της αλιείας στον στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050, τονίζοντας τον ρόλο της αλιείας στα εξής:

  • προστασία της βιοποικιλότητας
  • διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
  • συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια και σε έναν βιώσιμο αλιευτικό τομέα εντός της ΕΕ

Τα συμπεράσματα τονίζουν ότι η ανανέωση των γενεών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα στο σύνολό του, καθώς και της ικανότητας των παράκτιων κοινοτήτων να διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Τα συμπεράσματα της Προεδρίας χαιρετίζουν την πρόθεση της Επιτροπής να πραγματοποιήσει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνάφειας της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Το κείμενο καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου δράσης της με τίτλο «Προστασία και αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων για βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία» και τονίζει ότι η γενική απαγόρευση των κινητών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με το βυθό σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές δεν ευθυγραμμίζεται με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.

 Άλλα θέματα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στο πλαίσιο άλλων θεμάτων, οι υπουργοί έλαβαν πληροφορίες από τη σουηδική προεδρία σχετικά με την  προσέγγιση One Health για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για την υγεία και για την πρώτη  συνεδρίαση απογραφής  (Ρώμη, 24-26 Ιουλίου) που αποτελεί συνέχεια της Σύνοδος Συστημάτων Τροφίμων (2021).

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την  πορεία  των νομοθετικών προτάσεων για τις  γεωγραφικές ενδείξεις  (GI), το  δίκτυο δεδομένων βιωσιμότητας των αγροκτημάτων  (FSDN) και τους κανόνες επισήμανσης για τις βιολογικές τροφές για ζώα συντροφιάς.

Οι υπουργοί έλαβαν επίσης πληροφορίες από τη ρουμανική αντιπροσωπεία για τα  μεγάλα σαρκοφάγα,  από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία για τις καλλιέργειες αιθέριων ελαίων και από τη γερμανική αντιπροσωπεία για το θέμα της  εκτροφής γουναρικών. Επιπλέον, οι υπουργοί έλαβαν πληροφορίες από την Επιτροπή, που ζήτησαν η γαλλική και γερμανική αντιπροσωπεία, σχετικά με την  κατάσταση της αγοράς  και τα πακέτα στήριξης που χρηματοδοτούνται από το γεωργικό αποθεματικό, και από τη λετονική αντιπροσωπεία για την ανάγκη στήριξης των αγροτών στην αντιμετώπιση  δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης χωρίς συζήτηση τα σημεία στους καταλόγους των νομοθετικών και μη νομοθετικών σημείων «Α».

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με κανονισμό για τη θέσπιση  πολυετούς σχεδίου διαχείρισης για τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, με στόχο τη διατήρηση βιώσιμων επιπέδων ερυθρού τόνου, καθώς και τη σχετική δήλωση των λόγων του Συμβουλίου. Οι νέοι κανόνες πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να υπογραφούν και να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή Συμφωνίας  Αειφόρου Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Μαδαγασκάρης (2023-2027) και του σχετικού πρωτοκόλλου εφαρμογής. Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης επί της αρχής για την απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου και αποφάσισαν να τη διαβιβάσουν, μαζί με το ίδιο το κείμενο του πρωτοκόλλου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση.  Εγκρίθηκε επίσης ο κανονισμός για την  κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου.

Επίσης, οι υπουργοί συζήτησαν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027.