Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πως η δικτύωση συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με τις συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (NRN) στην εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Αυτά τα δύο δίκτυα οδήγησαν στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην καθημερινή υλοποίηση έργων αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014-22. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, καλύτερη εφαρμογή, που ταιριάζει περισσότερο στις τοπικές ανάγκες.

Οι δραστηριότητες και η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών που πραγματοποιήθηκαν από αυτά τα δίκτυα εξασφάλισαν υψηλότερη ικανότητα και ποιότητα διαχείρισης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τον συντονισμό όλων των ενδιαφερομένων και καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς αντιπροσώπευαν ένα ευρύ φάσμα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστών και των υλοποιητών πολιτικών και προγραμμάτων, αντιπροσωπευτικών φορέων ομάδων συμφερόντων (οργανώσεις που εκπροσωπούν αγρότες, διαχειριστές δασών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αγροτικές κοινότητες κλπ.) και τοπικούς φορείς (αγρότες, δικαιούχοι έργων, Τοπικές Ομάδες Δράσης, κλπ.).

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ, εφαρμόστηκε μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε περιφερειακό επίπεδο. Το 2007, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα έγιναν μέρος της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, παράλληλα με την ενσωμάτωση του LEADER σε αυτήν την πολιτική. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Αγροτική Παραγωγικότητα και Αειφορία (EIP-AGRI) συμπεριλήφθηκε επίσης στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. Μαζί το ENRD και το δίκτυο EIP-AGRI αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Αγροτικά Δίκτυα.

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη δικτύωση στο πλαίσιο αυτών των δικτύων βοήθησαν στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του Δικτύου ΚΓΠ της ΕΕ, μιας πλατφόρμας όπου όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη γεωργία και την αγροτική πολιτική μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες. 

Τα δίκτυα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διευκρίνιση των εννοιών και στην επικοινωνία πληροφοριών σχετικών με την ΕΕ, όπως για την Πράσινη Συμφωνία, τη νέα ΚΓΠ ή το Μακροπρόθεσμο όραμα των αγροτικών περιοχών και καθιστούν τις πληροφορίες της ΕΕ πιο προσιτές.

Η μελέτη περιγράφει επίσης 14 συστάσεις για το Δίκτυο ΚΓΠ της ΕΕ, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ισχυρά εργαλεία δικτύωσης, όπως εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και καλές πρακτικές, θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία και να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη νέα υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΚΓΠ με γνώμονα τις επιδόσεις.