Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Συνεργασία: η διαδικασία πληρωμής

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων, καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασική στόχευση του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και του Υπομέτρου 16.1-16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή, του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η διαδικασία πληρωμής που περιγράφεται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων της Δράσης 2 του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 και σε κάθε αίτηση προκαταβολής, μερικής και τελικής πληρωμής.

Οι ενταγμένες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα Υπομέτρα/Δράσεις:

Α. Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 και συγκεκριμένα τη Δράση 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

Β. Υπομέτρο 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 και συγκεκριμένα τη Δράση 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Αιτήσεις προκαταβολής/μερικής/τελικής πληρωμής από τον δικαιούχο

Ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αίτηση προκαταβολής / πληρωμής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό. Για την υποβολή της αίτησης μέσω του ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος εισέρχεται στο ΠΣΚΕ με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησε για τη συμπλήρωση του αιτήματος στήριξης. Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται με τη βοήθεια πληροφοριακού υλικού που είναι αναρτημένο στο ΠΣΚΕ.

  • Αιτήσεις προκαταβολής

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής (μέχρι 50% της δημόσιας ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγική επένδυση) κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, μόνο για το μέρος του έργου της Δράσης 2 που σχετίζεται με την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης. Ο δικαιούχος της παραγωγικής επένδυσης υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και σε έντυπη μορφή τυποποιημένη αίτηση λήψης προκαταβολής προς τον αρμόδιο ΕΦΔ, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προκαταβολής, ο δικαιούχος της παραγωγικής επένδυσης:

α. Εκδίδει τραπεζική ή άλλη ισοδύναμη εγγύηση, η οποία αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτηθείσας προκαταβολής (Ε_1). Η εγγυητική επιστολή (ΕΕ) συστήνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου.
β. Δημιουργεί αίτηση προκαταβολής για την ενταγμένη πράξη του και εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΠΣΚΕ.
γ. Επισυνάπτει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ και συγκεκριμένα:

1.       Την εγγυητική επιστολή προκαταβολής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2.       Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης δικαιούχου.

δ. Οριστικοποιεί την αίτηση προκαταβολής λαμβάνοντας ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ.

Για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος της παραγωγικής επένδυσης οφείλει, μετά την ηλεκτρονική υποβολή και εντός χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, να αποστείλει στον ΕΦΔ το φάκελο της αίτησης προκαταβολής, ο οποίος περιλαμβάνει:

  1. Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου (όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ), υπογραμμένη και σφραγισμένη (όπου απαιτείται).
  2. Το πρωτότυπο σώμα της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φυλάσσεται στον Οργανισμό Πληρωμών έως την επιστροφή της.
  3. Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων - σε ισχύ).
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων - σε ισχύ).

Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους φορείς, σύμφωνα με τη λίστα που επικαιροποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι εγγυητικές επιστολές εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Το αιτούμενο ποσό που αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ, μεταφέρεται με κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή στο ΟΠΣΑΑ.

Αναλυτικά ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ.