Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Περιοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές

Η δράση περιλαμβάνεται στην Παρέμβαση Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης».

Μέσω της δράσης, οι γεωργοί ενισχύονται για την μετατροπή του 10% της αρόσιμης γης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες, σε περιοχές οικολογικής εστίασης, με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, ιδίως της ωφέλιμης εντομοπανίδας, και την προστασία του αγροτικού τοπίου.

Τα στοιχεία που συνιστούν την περιοχή οικολογικής εστίασης είναι οι μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, καθώς και εκτάσεις που καλλιεργούνται με φυτά που δεσμεύουν άζωτο (ψυχανθή) χωρίς τη χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τμήμα της περιοχής οικολογικής εστίασης που αποτελεί γη υπό αγρανάπαυση, εμπλουτίζεται με φυτά που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές, παρέχοντάς τους τροφή ή/και καταφύγιο (φυτά-ξενιστές).

Υποχρεωτικές απαιτήσεις

 1. Για εκμεταλλεύσεις με αρόσιμη γη κάτω των 10 εκταρίων ή για εκμεταλλεύσεις με αρόσιμη γη άνω των 10 εκταρίων που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης του προτύπου ΚΓΠΚ 8 - πρώτη απαίτηση περί ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού αρόσιμης γης που διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση.
 2. Για τις εκμεταλλεύσεις που υποχρεούνται να τηρούν το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 - πρώτη απαίτηση, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος της αιρεσιμότητας, ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στο οικολογικό πρόγραμμα Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης».
 3. Για όλες τις εκμεταλλεύσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους υποχρεούνται στην τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 4 - Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδάτινων όγκων, όπως αυτό εξειδικεύεται στην υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος της αιρεσιμότητας.

Δεσμεύσεις

1. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται: α) Να μετατρέψουν τουλάχιστον το 10% της αρόσιμης γης με τις επιλέξιμες στη δράση καλλιέργειες, σε περιοχή οικολογικής εστίασης, δηλαδή σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, καθώς και σε εκτάσεις που καλλιεργούνται με φυτά που δεσμεύουν άζωτο (ψυχανθή) χωρίς τη χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων της παρ. 2 του άρθρου 25, το ποσοστό του 10% για την τήρηση της δέσμευσης, είναι επιπλέον του ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού του προτύπου ΚΓΠΚ 8 - πρώτη απαίτηση της αιρεσιμότητας.

β) Το 5% της συνολικής γης υπό αγρανάπαυση στο πλαίσιο της δράσης, εμπλουτίζεται υποχρεωτικά με φυτά που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές. Τα φυτά-ξενιστές εγκαθίστανται σε ενιαία ζώνη στο περιθώριο κάθε αγροτεμαχίου υπό αγρανάπαυση.

2. Σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες δημιουργούν περιοχή οικολογικής εστίασης με τη συμμετοχή καλλιεργειών που δεσμεύουν το άζωτο (ψυχανθή) χωρίς τη χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για τη τήρηση της δέσμευσης του 10% του σημείου α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται τουλάχιστον το 6% να αποτελείται από μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

3. Τα στοιχεία που συνιστούν τις μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, περιγράφονται στην υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος της αιρεσιμότητας.

4. Σε αγροτεμάχιο που συμμετέχει στη δράση και γειτνιάζει με υδάτινο όγκο, είναι υποχρεωτική η τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 4 και τα φυτά-ξενιστές του σημείου β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εγκαθίστανται στην ζώνη πλάτους τριών (3) μέτρων από τον υδάτινο όγκο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και δεν υπάρχει ισχυρή φυσική παρυδάτια βλάστηση, όπως καλαμιές. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση της ζώνης με τα φυτά-ξενιστές είναι απαγορευτική στη ζώνη πλάτους τριών (3) μέτρων από τον υδάτινο όγκο, τότε τα φυτά- ξενιστές εγκαθίστανται σε ενιαία ζώνη στο περιθώριο άλλου τμήματος του αγροτεμαχίου υπό αγρανάπαυση.

5. Στη ζώνη με φυτά-ξενιστές απαγορεύεται η εφαρμογή χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων. Στα αγροτεμάχια με φυτά ξενιστές απαγορεύεται η βόσκηση.

6. Οι ζώνες με φυτά-ξενιστές παραμένουν στο αγροτεμάχιο τουλάχιστον μέχρι την 15η Ιουνίου του έτους της αίτησης.

7. Φυτά-ξενιστές δύναται να είναι:

α) Μίγματα αποτελούμενα από δύο (2) τουλάχιστον από τα παρακάτω καλλιεργούμενα είδη:

 • κορίανδρος (Coriandrum sativum), άνηθος (Αnethum graveolens), γλυκάνισος (Pimpinella anisum) από την Οικογένεια των Σελινοειδών (Αpiaceae)
 • βίκος (Vicia spp), λαθούρι (Lathyrus ), τριφύλλια (Trifolium spp.), μηδική (Medicago spp.), από την Οικογένεια των Ψυχανθών (Fabaceae)
 • μεγάλη κίτρινη μαργαρίτα ή χρυσάνθεμο το στεφανωματικό (Glebionis coronaria), άγρια καλέντουλα (Calendula arvensis), ανθεμίδα ή μαργαρίτα (Αnthemisρόκα (Eruca sativa) από την Οικογένεια των Σταυρανθών (Βrassicaceae)

β) είδη από την αυτοφυή βλάστηση, με αναγνωρισμένα καλή προσέλκυση σε επικονιαστές και άλλα ωφέλιμα έντομα, εφόσον φύονται σε ικανούς πληθυσμούς και δεν αποτελούν ζιζάνια για τις εκάστοτε καλλιέργειες.

Σε αυτά ανήκουν τα κάτωθι είδη: sp.), χαμομήλι (Matricaria chamomila), κενταύρια (Centaurea spp.), κρηπίδα ή γεράκι (Crepis spp.), αγριο- ράδικο ή πικραλίδα ή ταραξάκο (Taraxacum officinale), ζοχός (Sonchus oleraceus), από την Οικογένεια των Σύν- θετων ή Αστεροειδών (Αsteraceae)

 • βίκος (Vicia sativa), μπιζέλι (Pisum sativum), κουκί (Vicia faba) (σε μικρό ποσοστό στο μίγμα), λαθούρι (Lathyrus spp.), τριφύλλια (Trifolium spp.) από την Οι- κογένεια των Ψυχανθών (Fabaceae)
 • άγρια ρόκα (Eruca vesicaria), άγριο ραπανάκι (Raphanus raphanistrum), βουνιάς η ροκόμορφη (Βunias erucago), από την Οικογένεια των Σταυρανθών (Βrassicaceae)
 • μπουράντζα ή βοράντζα ή μποράγο (Βorago officinalis), έχιο (Echium spp.), από την Οικογένεια των Βοραγινοειδών (Βoraginaceae)
 • λάμιο (Lamium ), από την Οικογένεια των Χει- λανθών (Lamiaceae)
 • σκαμπιόζα (Scabiosa ), κναουτία (Knautia sp.), από την Οικογένεια των Αιγοκλιματίδων (Caprifoliaceae)
 • γεράνι (Geranium ), ερωδιός ο γερανοειδής (Erodium spp.), από την Οικογένεια των Γερανιϊδών (Geraniaceae)
 • βερονίκη (Veronica sp.), από την Οικογένεια των Σκροφουλαριϊδών (Scrophulariaceae).
 • άγριο καρότο (Daucus carota), ασπροκέφαλο (Αmmi majus), άγριος μάραθος (Foeniculum vulgare), από την Οικογένεια των Σελινοειδών (Αpiaceae)

8. Οι γεωργοί υποχρεούνται να διατηρούν φορολογικά παραστατικά αγοράς του μίγματος σπόρων για τα φυτά- ξενιστές στον περιβαλλοντικό φάκελο του άρθρου 7, εφόσον πρόκειται για καλλιεργούμενα είδη του σημείου α) της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Οι ενισχύσεις αφορούν το σύνολο των αγροτεμαχίων στα οποία δηλώνεται η δράση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης που αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Σε περίπτωση εφαρμογής της δράσης σε περισσότε- ρες της μιας επιλέξιμες καλλιέργειες, για τον υπολο- γισμό του ύψους ενίσχυσης, η έκταση της περιοχής οικολογικής εστίασης επιμερίζεται αναλογικά με την έκταση των επιλέξιμων καλλιεργειών της παρ. 1 και προστίθεται σε αυτές.

Από την έκταση που λαμβάνει ενίσχυση, εξαιρείται η έκταση η οποία αφιερώνεται στην περιοχή οικολογικής εστίασης για την εκπλήρωση του ΚΓΚΠ 8 - πρώτη απαί- τηση της αιρεσιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 25, περί ελάχιστου ποσοστού.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ως αποζημιώσεις έναντι του συνόλου ή μέρους των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της δράσης.