Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις μελισσοκομικές δράσεις

Για τη συμμετοχή τους στα μελισσοκομικά προγράμματα και προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση, οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση τροποποίησης των κανόνων εφαρμογής των δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προ- γραμματική περίοδο 2023 - 2027.

Η ίδια απόφαση ορίζει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ από την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου έως την 31η Ιουλίου του αντίστοιχου προγραμματικού έτους. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής, οι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του του Καν. (ΕΕ) 2021/2116, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο/η δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. Αν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.