Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Καλοκαιρινά κλαδέματα με επιδότηση απ' τα Οικολογικά Σχήματα

175 €/εκτάριο για την ελιά, τα εσπεριδοειδή και τους λοιπούς οπωρώνες.

Το ενδιαφέρον των παραγωγών προσελκύει η δράση 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση.

Η ενισχυόμενη καλλιεργητική πρακτική των καλοκαιρινών κλαδεμάτων συνίσταται στην αφαίρεση μικρού μόνο μέρους της βλάστησης των δέντρων που δεν είναι τόσο σημαντική κατά τη θερινή περίοδο, μέσω της αφαίρεσης της ζωηρής βλάστησης/λαίμαργων βλαστών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού εντός της κόμης των δέντρων.

  • Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι μυκητολογικές και άλλες προσβολές και, κατά συνέπεια, μειώνεται η ανάγκη εφαρμογής χημικής φυτοπροστασίας στους ελαιώνες και οπωρώνες της δράσης.

Επιπλέον, τα καλοκαιρινά κλαδέματα αναστέλλουν την τάση των δέντρων για δημιουργία ζωηρής βλάστησης σε βάρος της καρποφορίας και, με ιδιαίτερη σημασία για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν μία από τις βασικότερες τεχνικές μείωσης των αναγκών του φυτού σε νερό, μείωσης δηλαδή της διαπνοής του φυτού μέσω της μείωσης της φυλλικής επιφάνειας των δέντρων ώστε τα τελευταία να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις συνθήκες θερμικής και υδατικής καταπόνησης (στρες), με τις οποίες είναι αντιμέτωποι όλο και συχνότερα οι ελαιώνες και οπωρώνες της χώρας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος της δράσης είναι να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα των δένδρων σε συνθήκες μειωμένων υδατικών αποθεμάτων και θερμικών καταπονήσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, να βελτιωθεί η ποιότητα των υδατικών πόρων και να ανακάμψει η βιοποικιλότητα μέσω της μείωσης χρήσης χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους ελαιώνες και οπωρώνες της δράσης.

Υποχρεωτικές απαιτήσεις: Δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Δεσμεύσεις

Στο πλαίσιο της δράσης οι γεωργοί δεσμεύονται:

α) Να πραγματοποιούν καλοκαιρινά κλαδέματα στις καλλιέργειες της δράσης, ελιά, εσπεριδοειδή και λοιποί οπωρώνες. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί οφείλουν να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δύο (2) κλαδέματα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος - Αύγουστος).

β) Να τηρούν τις δεσμεύσεις της δράσης 31.6-Α, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Στο ΣΠΔ, το οποίο δύναται να αναθεωρείται, παρέχονται, εκ μέρους του τεχνικού συμβούλου της δράσης, οδηγίες σχετικά με την βελτιστοποίηση της εφαρμογής της ενισχυόμενης πρακτικής στους ενταγμένους στη δράση ελαιώνες και οπωρώνες και αποτυπώνονται οι ημερομηνίες ή το εύρος ημερομηνιών εφαρμογής των καλοκαιρινών κλαδεμάτων.