Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ενισχύσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

Πως θα εφαρμοστεί το Οικολογικό Σχήμα - Αναλυτικά τα ποσά, οι όροι ενίσχυσης, η διαδικασία και οι δεσμεύσεις των παραγωγών.

Καθορίστηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του οικολογικού προ- γράμματος (ecoscheme) Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», που αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις:

  • Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους
  • Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου

Τα οικολογικά προγράμματα εφαρμόζονται ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Η παρέμβαση συμβάλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων:

α) Στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σ’ αυτήν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προώθηση της βιώσιμης ενέργειας

β) στη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χημικής εξάρτησης

γ) στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων

δ) στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής.

Δικαιούχοι - Όροι ενίσχυσης

Δικαιούχοι των οικολογικών προγραμμάτων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,

β) υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το ζωικό κεφάλαιο για το όποιο τους κατανέμεται ο ανάλογος βοσκότοπος,

γ) είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περίπτωση της δράσης 31.7 Β,

δ) εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων όπως προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Οι ενισχύσεις που παρέχονται καλύπτουν δεσμεύσεις που είναι διαφορετικές από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει των παρεμβάσεων του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), οι οποίες υπερβαίνουν:

α) Τις σχετικές Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τα πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) που ισχύουν στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 υπουργικής απόφασης,

β) τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

γ) τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 στοιχείο β) της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 υπουργικής απόφασης.

Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό προς καταβολή των άμεσων ενισχύσεων πριν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.

Για τις ανάγκες του κριτηρίου αποφυγής διπλής χρηματοδότησης με άλλα καθεστώτα του ΣΣ ΚΑΠ, διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, πριν την καταβολή της ενίσχυσης.

Δεσμεύσεις γεωργών

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης οι δικαιούχοι δεσμεύονται ως προς τα ακόλουθα:

  • Διάρκεια παραμονής στον ορεινό βοσκότοπο τουλάχιστον 4 συνεχόμενους μήνες το έτος.
  • Μετακίνηση για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.
  • Μετακίνηση κατόπιν έκδοσης άδειας διακίνησης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  • Κατά την διάρκεια των μετακινήσεων να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των κανόνων ευζωίας.
  • Συμμόρφωση στα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Eπιλέξιμο Zωικό Κεφάλαιο Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης (ευρώ/εκτάριο)
Aίγες, πρόβατα         65
Bοοειδή         55

Η ενίσχυση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες για τη μετακίνηση των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο και εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 102 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.