Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δίκτυο δεδομένων για την αειφορία των αγροκτημάτων

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για το Δίκτυο Δεδομένων για την αειφορία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (FSDN).

Το συμφωνηθέν κείμενο θα τροποποιήσει τον υφιστάμενο κανονισμό για το Δίκτυο Λογιστικών Δεδομένων Φάρμας (FADN) προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους στόχους της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στόχος είναι να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ μέσω μιας βελτιωμένης διαδικασίας συλλογής δεδομένων.

Ο σκοπός του κανονισμού FSDN είναι να προσαρμόσει τον κανονισμό FADN προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή πρόσθετων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

Ο κανονισμός θα προβλέπει τη συλλογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομένων, επιπλέον των μικροοικονομικών και λογιστικών δεδομένων που συλλέγονται ήδη.

Η αναθεώρηση του κανονισμού αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση των δεσμών με άλλες πρωτοβουλίες συλλογής δεδομένων, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο. Τα δεδομένα που συλλέγονται, συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών, των τύπων και των μεγεθών εκμεταλλεύσεων, θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και χάραξη πολιτικής.

Χάρη στον τροποποιημένο κανονισμό, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους αγρότες θα βελτιωθούν, ενώ τα δεδομένα των αγροτών θα προστατεύονται.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε θα υποβληθεί πρώτα στους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας στο Συμβούλιο και στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο για έγκριση, πριν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ. Ο τροποποιημένος κανονισμός θα συμπληρωθεί από παράγωγο δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι στρατηγικές της «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη βιοποικιλότητα έχουν εισαγάγει περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους για τον αγροτικό τομέα, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει να μετρηθεί μέσω κατάλληλων δεδομένων και δεικτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια πρόταση για τη μετατροπή του Farm Accountancy Data Network (FADN) σε Farm Sustainability Data Network (FSDN).

Το υπάρχον δίκτυο είναι μια βάση δεδομένων μικροοικονομικών και λογιστικών δεδομένων που συλλέγονται κάθε χρόνο, βάσει κοινής μεθοδολογίας, από δείγμα περισσότερων από 80.000 εκμεταλλεύσεων της ΕΕ. Οι εκμεταλλεύσεις συμμετέχουν εθελοντικά και το δείγμα έχει σχεδιαστεί για να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό.

Στις 15 Μαΐου 2023, η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας αποδέχθηκε το συμβιβαστικό κείμενο που παρουσίασε η σουηδική Προεδρία και έδωσε στο Συμβούλιο εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο πρώτος τριμερής διάλογος πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2023 και η συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επετεύχθη χθες,  29 Ιουνίου 2023.