Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Βγήκε το ΦΕΚ για ακόμη 4 Οικολογικά Σχήματα

Αναλυτικά όσα προβλέπονται για κάθε παρέμβαση ξεχωριστά: οι απαιτήσεις, οι δεσμεύσεις των παραγωγών, το ύψος της ενίσχυσης.

Mε υπουργική απόφαση καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό  πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση των παρακάτω Προγραμμάτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων του άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 (ecoschemes), εφεξής οικολογικά προγράμματα:

α) Παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών», που αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις:

 • αα) 31.1-Α «Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου»
 • ββ) 31.1-Β «Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών»
 • γγ) 31.1-Γ «Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών»

β) Παρέμβαση Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης» που αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις:

 • αα) 31.2-Α «Περιοχές οικολογικής εστίασης»
 • ββ) 31.2-Β «Περιοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές»

γ) Παρέμβαση Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» που αποτελείται από την κάτωθι δράση:

Δράση 31.5-Α «Γεωργοδασικά οικοσυστήματα»

δ) Παρέμβαση Π1-31.6 «Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», που αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις:

 • αα) 31.6-Α «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)»
 • ββ) 31.6-Β «Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»
 • γγ) 31.6-Γ «Εξαπόλυση ωφέλιμων μακροργανισμών»
 • δδ) 31.6- Δ «Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών»
 • εε) 31.6-Ε «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)»
 • στστ) 31.6-ΣΤ «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση»
 • ζζ) 31.6-Ζ «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς»
 • ηη) 31.6-Η «Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών»
 • θθ) 31.6-Θ «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς»
 • ιι) 31.6-Ι «Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης»
 • ιαια) 31.6-ΙΑ «Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές»
 • ιβιβ) 31.6-ΙΒ «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες»
 • ιγιγ) 31.6-ΙΓ «Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας».

Δικαιούχοι των οικολογικών προγραμμάτων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 519/135068/2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στην οποία δηλώνονται εκτάσεις:

 • αρόσιμες, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 1 και 31.2,
 • που έχουν τα χαρακτηριστικά των γεωργοδασικών οικοσυστημάτων, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 5-Α,
 • αρόσιμες ή/και με μόνιμες καλλιέργειες, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 6, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στα επιμέρους άρθρα, συμπεριλαμβανομένων των επιλέ- ξιμων καλλιεργειών/ομάδων ανά δράση οικολογικού προγράμματος.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιλέξιμα εκτάρια, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 17 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 (Β’ 3071) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και καλύπτουν δεσμεύσεις που είναι διαφορετικές από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνά- μει των παρεμβάσεων του άρθρου 70 «Περιβαλλοντι- κές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) και οι οποίες:

α) Υπερβαίνουν τις σχετικές Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τα πρότυπα για την Καλή Γεωργι- κή και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) που ισχύουν στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3071) και την υπ’ αρ. 1313/178948/9-6-2023 (Β’ 3777) υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος αιρεσιμότητας, σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115,

β) υπερβαίνουν τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση η οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν της χρήσης των συνήθων γεωργικών πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 στοιχείο β) της υπ’ αρ. 519/135068/ 5-5-2023 (Β’ 3071) υπουργικής απόφασης. Ειδικά για τη δράση 31.5-Α στην οποία οι ενισχύσεις λαμβάνονται ως πρόσθετες της βασικής εισοδηματικής στήριξης, ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης Π1-21, για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήμα.

Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό προς καταβολή των άμεσων ενισχύσεων πριν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Η πρό- βλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς η έδρα της εκμετάλλευσης των οποίων βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.

Για τις ανάγκες του κριτηρίου αποφυγής διπλής χρηματοδότησης με άλλα καθεστώτα του ΣΣ ΚΑΠ, διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, πριν την καταβολή της ενίσχυσης. Έλεγχοι, μεταξύ άλλων, διενεργούνται με τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα των αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 102 Καν. (ΕΕ) 2021/2115.

Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ.