Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βγήκε το ΦΕΚ για τα Βιολογικά και τα Οικολογικά Σχήματα: τι και πως θα ενισχυθεί

Αναλυτικά τα προϊόντα και τα ποσά της ενίσχυσης, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ.

Mε υπουργική απόφαση καθορίστηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος (ecoschemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας που ισχύει για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 («περίοδος του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ») και παρέχεται ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Τα οικολογικά προγράμματα εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στους παραγωγικούς τομείς παρέμβασης φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Η παρέμβαση συμβάλει στους ειδικούς στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων και ειδικότερα:

  • Στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σ’ αυτήν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προώθηση της βιώσιμης ενέργειας.
  • Στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χημικής εξάρτησης.
  • Στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.
  • Στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, καθώς και στη βελτίωση της καλής δια- βίωσης των ζώων και καταπολέμησης της αντοχής στα αντιμικροβιακά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Οικολογικά Σχήματα και τις ενισχύσεις θα βρείτε ΕΔΩ. 

Δικαιούχοι- Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018. Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.

Επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές προς ενίσχυση-ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της παρούσας παρέμβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι ανωτέρω ενισχύσεις καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη μείωση της παρα- γωγής λόγω της εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 102 καν. (ΕΕ) 2021/2115.

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης

Οι παραγωγοί, προκειμένου να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση του εν λόγω οικολογικού σχήματος υποβάλλουν ΕΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 14, 15 και 16 της αριθ. 519/135068/05.05.2023 υπουργικής απόφασης με τη συμπλήρωση σχετικού πεδίου.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο για την υποβολή της ΕΑΕ στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και για παρεμβάσεις που είναι συνδεδεμένες με το ΟΣΔΕ. Η εγκύκλιος δύναται να τροποποιηθεί, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεριμνά για την ευρεία δημοσιοποίηση της εγκυκλίου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενό της.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ. 

Δείτε επίσης το ΦΕΚ για τις Ασυμβατότητες μεταξύ των Οικολογικών Προγραμμάτων εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, αλλά και για την απαραίτητη υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69034 - 69035.